Det har vi selvsagt respekt for, og vi forstår at den energipolitiske debatten og usikkerheten skaper uro.

Han viser til at Energikommisjonen, som er nedsatt av Regjeringen, kommer med sin utredning i desember, at man nå utreder en utvidelse av fastprisløsninger til private forbrukere og næringsliv, at regjeringen skal legge frem en tiltakspakke om strømprisene i september og at kraftsituasjonen har endret seg de siste månedene.

Men dette er ikke ny informasjon som endrer grunnlaget for fusjon, slik Sirdal-ordfører Jonny Liland hevder i en oppfølging av artikkelen.

Lars Erik Torjussen. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Alt dette var godt kjent da styret i Agder Energi 5. mai anbefalte fusjonen for eierkommunene. Energikommisjonen ble lovet i Hurdalserklæringen i oktober 2021 og opprettet tidlig i februar 2022. Den har som mandat «å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha «overskuddsproduksjon av kraft». Den handler med andre ord om hvordan Norge på sikt skal få økt energiproduksjonen, for å unngå at vi går i underskudd noen år frem i tid.

Alt dette var godt kjent da styret i Agder Energi 5. mai anbefalte fusjonen for eierkommunene.

Utredningen av fastprisavtaler ble vedtatt tidlig i april, etter dialog med og i samarbeid med kraftbransjen, også Agder Energi. Det innebærer et forbedret kundetilbud, men krever en lovendring. Forutsatt en slik lovendring vil Agder Energi selvsagt tilby slike fastpriskontrakter til private forbrukere og næringsdrivende som ikke faller inn under dagens ordning med langsiktige industriavtaler. Dette svekkes ikke gjennom en fusjon med Glitre Energi, heller det motsatte.

At det ville komme en mer omfattende tiltakspakke rundt strømpriser og forsyningssikkerhet har vært kjent siden i vår, bortsett fra selve tidspunktet for fremleggelse. Og alle har sett på strømregningene siden slutten av 2021 at kraftsituasjonen har endret seg kraftig og fortsatt er ekstrem.

Statsministeren har antydet at vi også kan vente en ekstra beskatning i bransjer som har tjent særlig mye på de høye strømprisene. I så fall blir det trolig en midlertidig beskatning som ligner det en del EU-land har innført for å inndra ekstraordinære overskudd fra de høye energiprisene.

Ingenting av dette tilsier en endring av rammevilkår som begrunner en utsettelse av fusjonsbehandlingen. Det gjennomgående signalet fra Regjeringen er at vi trenger å øke produksjonen og distribusjonen av fornybar kraft i Norge. En fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi gjør oss bedre rustet til begge disse oppgavene. Et fusjonert selskap vil også være bedre i stand til å håndtere en midlertidig skatteøkning.

Dagens aksjonæravtale i Agder Energi gir sterke føringer om at forretningsmessige prinsipper legges til grunn for selskapets virksomhet. Jeg observerer at enkelte politikere tar til orde for at selskapet skal selge strøm på betingelser som ikke er kommersielle. Men det vil ikke være mulig for oss som styre å vedta uten at også Statkraft ønsker det. De kommunale eierne blir eiere i et større selskap og gjennom samordningsavtalen få eiermessig kontroll over det fusjonerte selskapet. Eierkommunene vil derfor kunne agere minst like godt i et fusjonert selskap, til det beste for samfunnet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.