Det betyr ikke at barn og unge nå er mindre fysisk aktive enn tidligere, snarere tvert imot, men de finner sine egne areanaer, og driver med såkalt egenorganisert fysisk aktivitet. Dette er nye og spennende aktiviteter som det er viktig at kommunen er med å legge til rette for.

Derfor er det bra at et stort politisk flertall i Kristiansand støtter opp om Venstres forslag om at e-sport og gaming skal anerkjennes som idrett, at det skal legges til rette for de som ønsker å drive egenorganisert idrett, og at vi ønsker vurdert mulighetene for å opprette et lokalt aktivitetsråd for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv.

En undersøkelse i Arendal viser at mange ungdommer ikke ønsker å bli målt på prestasjon. Det de vil ha, er større fleksibilitet og variasjon i aktivitetstilbudet samt muligheten til å ta et større ansvar for egen aktivitet, og de savner tilbud om flere aktivitetstilbud og det å være en del av en positiv arena.

79 prosent av aktive unge over 15 år driver med egenorganisert fysisk aktivitet, for eksempel brettaktiviteter, nyere sykkelaktiviteter, street/breakdance, tricking, parkour osv. I disse miljøene lærer de unge av hverandre. De er i et konstant samspill med resten av verden gjennom YouTube og andre digitale plattformer. Her utveksles erfaringer og kunnskap.

Venstre har et mål om at alle skal kunne delta i organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Det er viktig at alle barn og unge får like muligheter til deltakelse i idretten, samtidig vil Venstre sikre at nye idretter og aktiviteter får gode vekstvilkår.

I Kristiansand kommune har vi regler som i stor grad legger til rette for den organiserte idretten, for eksempel ved å tilby gratis bruk av kommunale lokaler og anlegg. Uorganiserte grupper må betale full leie. Nå er tiden inne for også å prioritere egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i kommunale strategier og planer. Vi må sikre at kommunen bygger anlegg som treffer befolkningens ønsker og behov, og det må skje gjennom grundige medvirkningsprosesser.

De fleste kommuner i Norge har i dag et idrettsråd som arbeider for å styrke idretten. Fredrikstad er den første kommunen som nå har fått aktivitetsråd for friluftsliv og egenorganisert aktivitet.

Et aktivitetsråd kartlegger behovene og skaper dialog mellom kommunen og frivillige organisasjoner som fremmer friluftsliv, egenorganisert idrett og annen fysisk aktivitet.

Den organiserte idretten tilbyr et fantastisk tilbud til barn og unge gjennom et bredt spekter av idrettslag og klubber. Dette vil fortsatt være det viktigste tilbudet til barn og unge som ønsker tilbud om fysisk aktivitet og idrettsglede. Venstre ser absolutt verdien av dette arbeidet som i stor grad utføres gjennom frivillighet, men det er mulig å ha flere tanker i hodet samtidig.

Etter kulturutvalgets møte 12. oktober er jeg optimist på vegne av alle barn og unge som ønsker å drive idrettsaktiviteter utenom den organiserte idretten. Venstre har tidligere fått gjennomslag med et enstemmig bystyrevedtak om at e-sport og gaming skal anerkjennes som idrett, og gi arrangementer tilgang til kommunale arealer på lik linje med annen idrett. Dette ble også stadfestet i kulturutvalget, samtidig som utvalget sluttet seg til Venstres forslag om å be kulturdirektøren fremme en sak om hvordan kommunen kan bidra til å legge til rette for de som ønsker å drive egenorganisert idrett og fysisk aktivitet utenfor rammene av den organiserte idretten.

Kulturutvalget støttet også om å be kulturdirektøren vurdere mulighetene for å opprette et lokalt aktivitetsråd for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv, med mål om å styrke samarbeidet mellom kommunen og lokale miljøer og gjøre kommunen bedre rustet til å identifisere hva som skal til for å få enda flere i aktivitet.

Venstre er glad for å ha fått politisk gjennomslag for disse tiltakene, for hvis hvis vi ønsker å se flere glade unge i aktivitet, må det utvikles nye aktivitetsarenaer utenom den organiserte idretten.

PS. Rett før jeg skulle gå i møte i Kulturutvalget fikk jeg denne meldingen fra en ung gutt i Kristiansand: «Jeg har vært i Mandal å scootet på en kjempe fin utendørs park. En sånn en skulle vi gjerne hatt».

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.