Og videre fremstilles det som om vi vet at denne kostnaden vil bli 300 millioner. Her misforstår Spieler og trekker slutninger det ikke finnes grunnlag for.

Han på sin side skriver «Vi vet nå at et nytt renseanlegg i Søgne vil koste 500 millioner kroner gjennom den bekreftelsen som kommunen selv har kommet med».

Vi har på vår side vært åpne på at vi ikke vet hvor mye kostnaden vil bli. Vårt anliggende har hele veien vært å belyse to forhold:

Kommunen har ingen budsjett, kalkulasjoner eller annen dokumentasjon som støtter opp under en kostnad på 500 millioner. Det foreligger kun en e-post datert 17. juni d.å. der man drøfter seg frem til dette beløpet. Det er ikke bare tynt, men også påfallende da flere debattanter måneder i forveien begynte å bruke tallet 500 millioner med henvisning til kommunen.

Gjennom avgiftsøkningen Søgne-boere fikk ifbm harmoniseringen med Kristiansand kommune kreves det nå inn ca 12 millioner mer i vann- og avløpsavgifter fra Søgne. Ved å anvende samme nedbetalingstid som andre kommuner bruker og ved å anvende samme kapitalkostnad som Kristiansand kommune gjør i siste økonomiplan viser vi at Søgne-boere i teorien allerede finansierer sin andel av et renseanlegg med kostnad opptil ca 460 millioner. Kapitalkostnadene vil stige fremover og antakelig gjøre denne investeringen enda dyrere for oppsitterne i Søgne. Det vil i tilfelle ytterligere forsterke den økonomiske fordelen av å løsrive oss fra Kristiansand som har 2,54 mrd i VAR-gjeld og et vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov i sektoren på nærmere 2 mrd. Dette er kostnader Søgne ikke vil eksponeres mot som selvstendig kommune. Søgne hadde ingen VAR-gjeld da vi gikk inn i Kristiansand.

Vi er glade for at våre meningsmotstandere gjør et forsøk på være mer faktuelle i sin argumentasjon. Men vi må igjen oppfordre til å ta med hele bildet og ikke fremstille Søgne som egen kommune i et mer negativt lys enn hva er tilfelle. Det fortjener denne debatten og det fortjener innbyggerne i hele Kristiansand.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.