Av Pelle Brage, Julia Rosa Bruun, Ruth Elisiv Ekeland, Jan Freuchen, Sandra Norrbin, Linn Pedersen, Trond Nicholas Perry, Erik Pirolt, Filip Ring, Jann Florian Voss

Vi har i like mange år observert at det ikke har vært noen aktivitet i verkstedet, som huser en stor grafikkpresse fra 1896. Det har ofte blitt trukket fram at denne pressen har for stor kulturhistorisk verdi til å gis slipp på. Samtidig har eierne lenge blitt forsøkt å selge pressen (uten å lykkes med det).

Etter mange runder med kommunen så det ut til at deler av lokalet ville bli frigitt for atelier og visningsrom, da det plutselig kom kontrabeskjed: Grafikkpressen var blitt gitt av eierne (Per Fronth og Bernt Bisseth) til Kunstsilo ved direktør Reidar Fuglestad i et møte med kommuneledelse – der hverken byggets andre leietakere eller kommunens kulturadministrasjon var invitert (som ellers er vanlig prosedyre). Pressen er altså nå i museets eie – men som en artikkel magasinet MOT nylig har beskrevet, var hele intensjonen med overtakelsen at pressen skulle benyttes i undervisningssamarbeid med byens skoler. Konklusjonen har imidlertid gang på gang blitt at pressen er uegnet for formålet.

Ettersom pressen ikke kan benyttes i tråd med de opprinnelige intensjonene, forsvinner også argumentet for at Kunstsilo tar over lokalene. I sine presentasjoner trekker ofte Kunstsilo fram nærheten til «kunstnerkolonien på Odderøya» som en av begrunnelsene for museets lokalisering. Her blir imidlertid nærheten byttet ut med fordrivelse: Lokaler som kunne og burde disponeres av produserende kunstnere blir i stedet benyttet til lagring og en bebudet «digital avdeling». Dette mener vi er i strid med kommunens intensjoner om bruken av lokalene på Odderøya og burde være helt unødvendig for et nybygd museum med 3300 kvadratmeter utstillingsarealer.

I sine presentasjoner trekker ofte Kunstsilo fram nærheten til «kunstnerkolonien på Odderøya» som en av begrunnelsene for museets lokalisering. Her blir imidlertid nærheten byttet ut med fordrivelse.

I regionplan Agder 2030 er det formulert en vidløftig ambisjon om å «legge til rette for at offentlige bygg og lokaler brukes aktivt for å tilby kunstnere og kulturarbeidere verksteder». Det satses sågar på å ha den høyeste «tettheten av kunstnere og kulturarbeidere i landet utenfor Oslo.» Et velfungerende kulturliv kan ikke baseres på sentralisering av ressurser under én museumsinstitusjon, men krever snarere et spredt og dynamisk økosystem der kunstarenaer med ulike størrelser og tilnærminger kan eksistere side om side.

I vår visjon for Bygg 19 vil lokalene omgjøres til prosjekt- og visningsrom. Dette vil markere et løft for kunstnernes produksjonsvilkår og – ikke minst – etablere et etterlengtet treffpunkt mellom den lokale kunstscenen og byens befolkning for øvrig. Vi oppfordrer kommunen og Kunstsilo til å gjøre en revurdering av planene for lokalene som så lenge har stått ubenyttede, og la «kunstnerkolonien på Odderøya» få disponere arealene til produksjon og utstillinger. Vi mener dette ville være en reell berikelse av byens kulturliv, og helt i tråd med både kommunens og Kunstsilos interesser!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.