Jeg har samtidig hevdet at Kristiansand har hatt en uhjemlet, lovstridig praksis ved å kreve søknad for utleie av mer enn 3 rom i bofellesskap. Dette har vært tatt opp i Bystyret, i saker i By og stedsutviklingsutvalget og i kommunens Kontrollutvalg. Påstanden er hittil avvist av både administrasjonen og ordføreren.

Fvn har satt søkelys på uheldige virkninger boliger med mange studenthybler har for nabolag, også en viktig vinkling å få frem. Samtidig kan frafall av slike gi færre studentboliger og høyere leieutgifter for byens studenter.

Dette ville medført en kritisk situasjon før studiestart der en del utleiere har sett seg nødt til å redusere tilbudet av hybler til høstens mer enn 10.000 studenter som er avhengig av private utleiere. Endel har også lagt utleieboliger ut for salg.

Nå har kommunen snudd helt om. 22.6. sendte kommunen mail til utleiere som er uthengt som bolighaier i media: «Det har vært mange henvendelser vedrørende hybler og utleie i det siste. Utgangspunktet er at det er lovlig å leie ut et hus, eller rom i et hus. Det er også ønskelig at det leies ut boliger/rom til studenter i Kristiansand. I Kristiansand har vi imidlertid en bestemmelse som innebærer at det må søkes om tillatelse for å dele opp boliger til hybler. Bestemmelsen spesifiserer ikke når det må søkes om særskilt tillatelse fra kommunen.

Ledelsen har diskutert hvordan vi har praktisert bestemmelsen, og vi har konkludert med at bestemmelsen er praktisert for strengt (min understreking). Det er utarbeidet forslag til ny bestemmelse i forslag til ny kommuneplan. I tiden inntil ny kommuneplan blir vedtatt har ledelsen bestemt at praksis skal endres. Det trengs kun å søkes om særskilt tillatelse dersom det deles opp til 6 eller flere hybler, og det differensieres ikke mellom boligtyper.

Direktoratet for byggkvalitet har også utviklet en egen nettside, for å gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut egen bolig. Nettsiden formidler informasjon, slik at boligeiere blir i stand til å gjøre en egenvurdering av det de vil leie ut. De vil her kunne finne ut om deres bolig lovlig kan leies ut.»

Takk til Kristiansand kommune, det er lov å gjøre feil og det er aldri for sent å snu. Nå kan de som leier ut og de som leier se frem til opphold i landets beste studentby med like gode og rimelige hybler og bofellesskap som ellers i landet. Det er bra.