Markedet er i ferd med å endre seg med nedgang i råvarepriser, og vi har et næringsliv som er svært bekymret for hva en bråstopp kan få av negative konsekvenser.

En sammenhengende utbygging av E39 som firefelts veg mellom Kristiansand og Stavanger kan skape store positive virkninger. Stamvegen kan endre navn fra «dødsvegen» til stamvegen som skapte trygg ferdsel og verdiskaping gjennom å bygge et nytt bo- og arbeidsmarked. 40 drepte i perioden 2009 – 2018 er en tragedie for den stamvegen som skal knytte sammen to av de største byene i vårt land.

Sammenhengende utbygging var overskriften da vegreformen som fødte Nye Veier ble vedtatt. Milliarder av kroner er gått tapt gjennom den stykkvise og delte utbyggingen Norge har praktisert i hele etterkrigstiden. Gjennom årlige budsjettvedtak har man først i desember visst konkret hva man fikk råd til av vegbygging året etter. Planverk er ferskvare. Går det for lang tid mellom planvedtak og oppstart, må planprosessene starte på nytt igjen. Alt for mange prosjekter i Norge har blitt planlagt uten å bli gjennomført. Det koster penger! Derfor ble vegreformen vedtatt i 2015 ikke bare et startsignal for et nytt statlig vegselskap, men en helt ny vegpolitikk som skulle sikre sammenhengende, rimeligere og mer effektiv vegutbygging. 7 år etter kan vi dag konstatere at det er det som har skjedd.

Bedre og tryggere veger, spart tid og energi bidrar til verdiskaping og ny vekst. For næringslivet i vår region er det av helt avgjørende betydning at den stamvegen som nå bygges mot Kristiansand som en framtidsrettet moderne firefelts motorveg også fortsetter vestover mot Stavanger. Strekningen er vedtatt finansiert gjennom den vegportefølge Nye Veier har fått fra Stortinget.

Utbyggingen er kommet langt på strekningen Kristiansand – Lyngdal, og det overordnede planarbeidet er vedtatt for strekningen Lyngdal – Ålgård. Da er det forunderlig å høre stemmer også i vår egen landsdel som tar til orde for å ta ned standarden, bygge smalere og med færre midtdelere. Det er som å høre et rop fra fortiden. Det er gammeldags veibygging. Nå planlegges det og bygges for firefeltsveg for hele strekningen Kristiansand – Stavanger.

Det er forunderlig å høre stemmer også i vår egen landsdel som tar til orde for å ta ned standarden, bygge smalere og med færre midtdelere.

Det må vi sikre blir gjennomført. Skal man enda en gang oppleve at vedtatte planer som det er tatt 5 år å utarbeide, skal skrotes og legges bort til fordel for en ny planprosess som ikke bare betyr nye milliarduttellinger, men på toppen av det hele fører til at vi får en gammeldags og umoderne stamveg som møter krav om forbedringer i det øyeblikket den står ferdig.

Nå må vi bygge nytt og moderne, ikke gammeldags og dårlig. Næringslivet har lidd lenge nok under lang reisetid, stedvis lange køer, stort drivstofforbruk og tapte konkurransefortrinn som følge av dårlig veistandard.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.