Nicolai Østeby (H) er tydelig i sitt debattinnlegg om at dette ikke først og fremst er et spørsmål om økonomi.

FAU stiller seg spørrende til at de andre argumentene som brukes er nok for å beslutte å legge ned Øvre Slettheia Skole. Høyres fremste argument er at større skoler gir bedre trivsel og læring. Det henvises til rapporten "Skolestørrelse og sammenhenger med elevenes trivsel og læring". Ved å lese rapporten ser man at tendensen til at skolemiljøet er bedre på større skoler kun kan karakteriseres som "svak". I tillegg har rapporten et begrenset datagrunnlag. FAU mener dette klart oppveies av relasjonene denne skolen og dens ansatte har med hvert enkelt barn, deres foreldre og hjem. Nettopp fordi skolen er liten og oversiktlig.

Østeby stigmatiserer barna på Øvre Slettheia ved å antyde at elever blir dårlig integrert i samfunnet ved å gå på denne skolen. Dette er en påstand FAU ikke kjenner seg igjen i, og vi ber Østeby uttdype. Det argumenteres i tillegg for at å flytte elevene til en annen skole vil gjøre det enklere å integrere barna i det norske samfunnet. Vi har utfordret Østeby og Svein Tore Kvernes (Stabsleder Oppvekst) på hvordan stenging av Øvre Slettheia skole vil lette på integreringsutfordringene, uten å ha fått svar. Vi ser ingen henvisning til undersøkelser som viser at Nedre Slettheia vil kunne integrere barna bedre enn det gjøres i dag på Øvre Slettheia. Tvert imot har ansatte ved Nedre ytret bekymring for at det ved denne skolen er økte problemer med at barna grupperer seg etter etnisitet og religion. Dette er ikke et problem vi ser på Øvre. FAUs innspill om at den økte fysiske avstanden vil føre til større distanse mellom hjemmene og den norske skolen, med de integrerings-utfordringene det vil gi, ser dessverre ikke ut til å være hensyntatt i rapporten og argumentasjonen.

I Oppvekstutvalgets møte blir det også antydet av Østeby at lærerne ved Øvre Slettheia skole ikke har tilstrekkelig kompetanse for å håndtere elevmassen. Dette er en påstand vi er sterkt uenige i. Vi som er i daglig kontakt med skolen vet at de ansatte er faglig dyktige og håndterer barna på en svært god måte, nettopp fordi de har en unik kontakt og kjennskap til hvert enkelt barn.

Kommuneadministrasjonens rapport og den påfølgende argumentasjonen er tydelig i sin anbefaling om nedleggelse av skolen på Øvre Slettheia. Vi mener denne rapporten bærer preg av å aktivt bruke undersøkelser og argumentasjon som støtter opp om et ønske om å redusere antall skoler i Kristiansand. FAUs innspill om sosiøkonomiske utfordringer blir i svært liten grad vektlagt og en rekke spørsmål forblir ubesvart.