De kaller det for Kristiansandsregionens prioriteringer. I denne sammenhengen består Kristiansandsregionen av kommunene Kristiansand, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand.

Problemet er at Lillesand, Birkenes og Iveland ikke er enige i disse prioriteringene.

Kristiansand kommune har foreslått bevilget 6,24 milliarder kroner til prioriterte tiltak i egen kommune. Så er Lillesand, Birkens og Iveland tilgodesett med til sammen 30 millioner kroner, fordelt slik: Lillesand 20 mill, Birkenes 10 mill og Iveland 0 kroner. Det er 4,8 promille av hva Kristiansand ber om å få tildelt til seg selv.

Si din mening nederst i innlegget.

Det er påpekt fra Lillesand, Birkenes og Iveland flere ganger at vi må være bedre representert ved tildeling av prosjekter som skal prioriteres i en eventuell byvekstavtale. I november gjorde derfor ATP-utvalget følgende vedtak: «Kommunene utenfor Kristiansand vil komme tilbake med en prioritering i løpet av våren».

På tross av dette vedtaket, har ikke Kristiansand kommune eller fylkeskommunen ventet på å få med våre innspill. De sendte sin egen liste til regjeringen for å få en raskest mulig behandling av avtalen. Resultatet er at Regjeringen nå har lagt frem for Stortinget en prioritering av midler som samsvarer helt med Kristiansands ønsker, uten å hensynta distriktskommunene som er en del av Region Kristiansand og som skulle være en del av byvekstavtalen.

Og Kristiansand tar i.

De bruker 3 milliarder av byvektstmidlene på å lage en ny «motorvei» igjennom sentrum, Gartnerløkka. Midler man kunne brukt til kollektivtrafikk, gange og sykkel. Fra proposisjonen som legges frem for Stortinget 22. mai, heter det:

«Det er gjort unntak fra porteføljestyring for prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen. Samferdselsdepartementet understreker at dette ikke er i tråd med retningslinjene for porteføljestyrte bypakker».

Et annet eksempel på bruk av byvekstmidler, er Kjoskrysset med en prislapp på 130 millioner: «Fv. 456/457 Kjoskrysset Dagens Kjoskryss bygges om fra et t-kryss med kryssing i plan til en rundkjøring med gange- og sykkelbru over. Tiltaket vil gi bedre trafikkavvikling, spesielt for kollektivtransport. Tiltaket vil også gi bedre trafikksikkerhet, særlig for gående og syklende.»

Sagt på godt norsk, en lokal rundkjøring for bedre trafikkavvikling.

I mange kommuner, når man skal investere i veiprosjekter, er det normalt å ta dette over kommunebudsjettet. For noen måneder siden bevilget for eksempel Lillesand kommune 42 millioner kroner til en rundkjøring i kommunen. Budsjettmessig relativt til folketall, tilsvarer det 400 millioner kroner for Kristiansand kommune. Men det tas altså over kommunebudsjettet.

Bomstasjonene som skal finansiere gildet blir satt opp i Lillesand sitt nærområde, Sørlandsparken. Til og med inn til Lillesand sitt eget næringsområde. Ikke har nabokommunen noe den skulle sagt når det gjelder å sette opp bomstasjoner ved kommunegrensen, og ikke er nabokommunen tilgodesett med midler fra inntektene disse gir.

Fremmer det godt naboskap når Kristiansand kommune foreslår for regjeringen prioriterte prosjekter på 6,24 milliarder kroner for seg selv og 30 millioner kroner til sammen for Lillesand, Birkenes og Iveland? Svaret er et rungende nei.

Og hva er fylkeskommunens rolle i dette? Skal ikke fylkeskommunen representere alle kommunene, og ikke bare Kristiansand? Tydeligvis ikke. Her har fylkeskommunen sviktet i å være en representant for hele regionen og ikke bare Kristiansand. Det riktigste fylkeskommunen kan gjøre nå, er å be Stortinget utsette saken til det foreligger en bredere forankring i regionen.

Vi håper Ivelands egen stortingsrepresentant og resten av Agderbenken kan hjelpe oss for et mer rettferdig stortingsvedtak. Igjen: Iveland er tilgodesett med 0 av 6,47 milliarder kroner til prioriterte prosjekter i regionen. Transportkomiteen ledes av senterpartipolitiker Erling Sande, og denne komiteen skal behandle forslaget 16. mai. Regionen er mer enn Kristiansand, og vi opplever nå et fravær av samhandling og distriktspolitisk profil i forslag til et viktig vedtak for landsdelen vår.

Blir forslaget som ligger på bordet til Transportkomiteen vedtatt uten endringer, er vi redd det vil være krevende for regionens transportsamarbeid i flere år fremover.