Kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt tidlig i mars, åpner for å bruke enda mer areal framover, det gir grunn til å rope varsko. Det haster med lokale og nasjonale tiltak for å ta vare på natur og klima.

For at Norge skal følge opp sine internasjonale forpliktelser om å stanse tapet av natur må alle kommuner ta sin del av ansvaret. Det virker ikke som det er et ansvar et politisk flertall i Kristiansand er beredt til å ta. Det ble satt av uansvarlige mengder med areal til bolig, til næring og til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Ikke nok med det. Vi sprer ut kommunen vår, fremfor å fortette den. Det vil koste naturen og kommunen dyrt.

Konsekvensene av nye utbyggingsområder er ikke bare naturen som blir bygd ned ved bygging av boliger, hytter eller næringsområder. I tillegg må det bygges mer vei, mer vann og kloakk og mer strømnett. Slik nødvending infrastruktur øker fellesskapets utgifter og krever areal. Smart by- og stedsutvikling sparer natur og gir mer effektiv utnyttelse av våre felles økonomiske ressurser.

I den styrende posisjonens budsjett var det viktig for Venstre å få på plass naturregnskap og -budsjett som styringsverktøy. Det haster å få dette på plass for å ta bedre beslutninger. Første bud i arealpolitikken er etter vårt syn å fortette eller omdisponere arealer som allerede er i bruk. Med naturregnskap og -budsjett får vi verktøy for å holde oversikt over hvilke naturtyper som er på et kritisk nivå.

Norske kommuner generelt og Kristiansand spesielt trenger hjelp til å ta bedre vare på natur. Derfor har Venstre ved flere anledninger fremmet forslag om bruk av natursatsmidler, hvor staten skal belønne kommuner for gjennomføring av tiltak med positiv innvirkning på naturen. Andre tiltak Venstre er opptatt av både lokalt og nasjonalt er byvekstavtaler som sørger for at all vekst i transport tas til fots, på sykkel og med kollektiv.

Venstre er glade for at forhandlinger om byvekstavtale nå er i gang, og vil gjøre vårt for å bidra til at en slik avtale kommer i havn sånn at vi kan gjøre det enklere, ikke vanskeligere å ta grønne valg i hverdagen. AKT sin økonomiske situasjon er presset, og om byvekstavtale ikke blir realisert, vil busstilbudet i Kristiansand og Agder bli kraftig redusert.

Kort sagt må vi som kommune anstrenge oss for å ta bedre vare på naturen. Det vil kreve mer av oss, men også et godt samspill med staten. Vi må bli best i klassen på å ta ansvar for klima og natur. Det krever endring, og det nå!