Som ansvarlig plikter vi å gjøre alt vi kan for å unngå at det oppstår situasjoner med fare for liv og helse. Vi har foretatt omfattende branntekniske utbedringer, bl.a. nytt sprinkelanlegg og brannvarslingssystem. Uhell som følge av fall, illebefinnende o.l. uavhengig av brann, må imidlertid også forebygges så langt som overhodet mulig. Å måtte frakte ned en skadet person fra det 80 m høye tårnet i smale, bratte trapper, ville, også ifølge brannvesenet, by på betydelige problemer dersom situasjonen skulle være akutt og livstruende.

Opphold og ferdsel i tårnet er ikke omfattende. Tidligere «tårnvandringer», «kulturnatt i tårnet», «kirkedøgn» med konfirmanter o.l. er for lengst opphørt og tilhører historien. Ferdsel og opphold i tårnet er nå høyst sporadisk og kortvarig. Et unntak har imidlertid vært Tore Ljøkjel som mange dager i adventstiden i en årrekke har oppholdt seg i tårnet i forbindelse med sin spilling.

Menighetsrådet bestilte høsten 2020 en brannteknisk risikoanalyse og en analyse av risiko ved opphold i tårnet av firmaet «Brannkonsult sør».

Særlig de oppsummerende punktene om at det kun bør være tillatt med sporadisk/kortvarig personopphold øverst i tårnet og kun tillatt for enkeltpersoner ved f.eks. inspeksjon/vedlikehold, samt en rekke andre krav for eventuell ferdsel i tårnet, var avgjørende for at menighetsrådet valgte å legge til grunn en restriktiv praksis for all ferdsel og opphold i kirketårnet.

Som følge av dette og en totalvurdering, vedtok menighetsrådet i 2021 at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig at Ljøkjel skulle stå øverst i tårnet og spille, men tilbød han i stedet to andre mulige spillesteder i kirken, tilkoblet høyttalere i tårnet.

Ljøkjel var ikke fornøyd med dette, men valgte likevel de to påfølgende år å spille ut fra disse forutsetninger. Vi vil tro at opplevelsen for publikum har vært den samme all den tid høyttalerne har stått øverst i tårnet.

Han var for øvrig heller ikke fornøyd i de årene han sto øverst i tårnet. Hans ambisjonsnivå lå betydelig i overkant av hva som er mulig å oppnå i en adventstid med et travelt torvliv, nærliggende skøytebane og en rekke konserter i Domkirken.

Ljøkjel prøver nå likevel saken på nytt. Det nye menighetsrådet hadde derfor 29.11 saken til behandling enda en gang, men valgte enstemmig å opprettholde tidligere vedtak. Rådet kan ikke se at det er kommet nye momenter til. Alle Ljøkjels argumenter er godt kjent fra før og grundig drøftet mange, mange ganger.

Samarbeidet med Tore Ljøkjel i denne saken har vært krevende for Kristiansand domkirke, særlig ved at han ikke vil forholde seg til de rutinene vi av sikkerhetsmessige grunner har lagt til grunn. Dette til tross for at hans musikk har vært til glede for mange i adventstiden. At han nå velger å slutte, er hans eget valg, og er bare å beklage.