Årets 8. mars er likevel ikke som hvilken som helst kvinnedag. Vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og partnerdrap er et samfunnsproblem, likestillingsproblem og det er svært alvorlig kriminalitet begått i vårt samfunn gjennom flere år. Men spesielt i år!

Den bølgen av partnerdrap vi har sett den siste tiden er ekstremt skremmende. Det må gjøres mer for å forebygge og bekjempe vold og drap. 1 av 5 drap som begås i Norge er et partnerdrap. Halvparten av alle kvinner som drepes i Norge drepes av partneren sin. Og omfanget har økt.

Vold i nære relasjoner er ikke knyttet til sted, men til hvem som utfører den. Vold fra en person du kjenner godt og stoler på, en nær slektning, en verge, en behandler eller andre som du har et tillitsforhold til eller er avhengig av på en eller annen måte. Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep har store implikasjoner for den enkelte, for noen ender det i drap.

Ofte er vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep tabubelagt. Det bidrar til sosial kontroll og er ofte vanskelig å bevise omfanget av. Dette rammer flere, også gutter og menn. Og personer med innvandrerbakgrunn. Det er viktig å bekjempe vold i nære relasjoner, for å skape et likestilt samfunn med fravær av diskriminering, overgrep, tvang og vold. Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er et offentlig ansvar.

Politiet må prioritere arbeidet mot voldtekt og vold i nære relasjoner, innsatsen må intensiveres og kompetansen må heves.

Barnevernet må ha nok ansatte med riktig kompetanse til å gi en god oppfølging, og helsevesenet må bli bedre på å oppdage, avverge og gi tilpasset hjelp etter at vold og overgrep er oppdaget.

Det er viktig at Norge har sluttet seg til Istanbulkonvensjonen som fremhever forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, samt en nulltoleranse mot slike overgrep. Denne konvensjonen følges opp av regjeringen. God samhandling på tvers av tjenester og etater er nødvendig for at hjelpen disse ofrene trenger skal bli god.

Kommunene må i større grad trekkes inn i arbeidet for å sikre nødvendig hjelp og beskyttelse. Krisesenterloven forplikter kommunene både når det gjelder krisesentertilbudets innhold og kvalitet og samarbeidet mellom ulike instanser.

Barn og unge står i fare for å bli utsatt for overgrep på nett, gjennom grooming og seksuell utnyttelse i sosiale medier. Aldri har det vært lettere å nå sårbare barn og unge anonymt, over nett, uten at noen voksne vet. Det må en mer kraftfull innsats til for å forebygge dette. Politidistriktene og barnehusene må til enhver tid ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre tilrettelagte avhør. Overgrep mot barn og voksne må prioriteres og ikke bli liggende på vent i systemet.

Skolene må også engasjere seg i arbeidet mot vold i nære relasjoner generelt, og vold mot barn spesielt. Tydeligere mål i læreplaner skal øke elevenes kompetanse om vold, krenkelser, grensesetting og seksualitet.

8 mars, kvinnedagen, skulle mange flere vært med oss. Jeg vet mange pårørende har en ekstra klump i magen. Den moren og faren som mistet datteren til en voldelig mann. Barna som sitter igjen uten en mor. Søsteren som så gjerne ville gått i tog men ikke kan for det er tabu for en kvinne å gå i tog, og kan risikere vold eller overgrep hjemme. Alle disse tenker jeg ekstra på, og jeg lover å rope høyt og kjempe for dere 8 mars, men og hver enste dag. Fordi deres kamp, er min kamp.