Venstre vil at kommuneplanens arealdel skal gjøre kommunen grønnere. Et flertall for å bruke mer natur, framfor å spare den har mange fallgruver. Mer spredt boligbygging kan gi økte bompenger og dårligere kollektivtilbud.

Det er uenigheter i arealpolitikken i Kristiansand. Venstre står for at vi skal fortette mer og spare viktige naturtyper for inngrep. For oss er det tydelig at det skal vesentlige samfunnsinteresser til før vi gjør nye inngrep i naturen.

Når vi sprer ut byen blir det vanskeligere å få til gode kollektivtilbud, det blir mer kjøring i bil og mer utslipp. Derfor er vi kritiske til utbygging på Hamrevann og var motstandere av å selge kommunal eiendom ved Kroodden og Sandvigheia. Det er all grunn til å tro at Hamrevann blir en bilbasert bydel, i Vågsbygd finner vi det lite forsvarlig å få flere biler inn i et veisystem som allerede er rammet av kø.

Kommunen skal forholde seg til et nasjonalt nullvekstmål for biltrafikk. Det innebærer at all vekst i trafikk skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Når vi lager nye boligområder hvor folk i stor grad vil benytte seg av bil blir det vanskelig å begrense biltrafikken, det eneste virkemiddelet vi sitter igjen med er å øke bompengesatsene. Det er upopulært, men nødvendig når vi planlegger kommunen vår dårlig.

I løpet av det neste året skal både kommuneplanens arealdel og forhandlinger om byvekstavtale landes. Disse to sakene henger tett sammen. Regjeringen har gitt tydelig beskjed om at en arealpolitikk som fortetter, og ikke sprer byen, er vesentlig for å lande en byvekstavtale. Venstre er bekymra for at en slapp arealpolitikk kan ende med å gjøre busstilbudet i Kristiansand dårligere og dyrere, det motsatte av hva vi trenger for å få flere til å ta bussen.

Kommuneplanens arealdel er komplisert, men desto mer viktig. Vi kan ta vare på natur og legge til rette for at folk kan reise på en grønn og effektiv måte om vi ønsker. En slapp arealpolitikk leder til mer bompenger, svakere busstilbud og mindre natur, en dårlig vei for framtida og for Kristiansand.