Foto: Jacob J. Buchard

Mens det i vårt innlegg ble redegjort for hvordan Nye Kristiansands må kutte i tjenestene som følge av en alvorlig økonomisk situasjon der økende gjeldsutgifter spiller hovedrollen henfaller Gjellestad til å avlede leserne mot andre forhold og bruker Statsforvalteren som skalkeskjul.

De grunnleggende økonomiske hovedforskjellene mellom Søgne og Kristiansand er at Kristiansand har opparbeidet seg en stor gjeldsbyrde samtidig som nødvendige investeringer til kjerneoppgaver som skole og omsorg ikke er tilsvarende ivaretatt. I Søgne vil gjelda riktignok stige, men her ble lånene brukt til investeringer i ny skole og nytt omsorgssenter på Tangvall. I overskuelig fremtid finnes det ikke flere store investeringer på disse områdene i Søgne. I Kristiansand er situasjonen motsatt. Gjelda der er allerede større pr. innbygger enn den er i Søgne, men det må fortsatt bygges skoler og omsorgssentre for milliarder av kroner. Som følge av disse forholdene viser Statsforvalterens oppstillinger at mens gjelda går raskt ned i Søgne så stiger den i Kristiansand. Allerede i 2026 er gjelda i Søgne 25 prosent lavere pr. innbygger enn i Kristiansand.

Den økonomiske situasjonen i Søgne var meget god og ble ivaretatt på en trygg, nøktern og ansvarlig måte av kommunestyret og administrasjonen. Alt ligger til rette for at Søgne også i fremtiden vil få en betydelig bedre økonomisk situasjon som egen kommune enn som bydel i Kristiansand.

Er du opptatt av en sunn og solid kommuneøkonomi kan du trygt stemme ja til løsrivelse for Søgne kommune.