Rådet aksepterer ikke at det kan bli et stort udekket behov for omsorgsplasser. Kommunedirektøren oppgir at dette vil kunne bli på 54 heldøgns omsorgsplasser i 2025 og 74 plasser i 2026. Videre beregnes det å bli en manko på 123 millioner kroner til pleie- og omsorgstjenesten ved slutten av økonomiplan-perioden.

Eldrerådet viser til at nærmere 57% av befolkningsveksten i kommunen i kommende ti-årsperiode vil være eldre over 67 år og at en aldrende befolkning med stor sannsynlighet vil medføre betydelig større behov for alle typer helse- og omsorgstjenester. I direktørens forslag medgis det at presset på pleie- og omsorgstjenestene og omstillings-behovet vil øke og at det varsles lavere aktivitet og/eller kvalitet enn det som blir levert i dag.

Kommunedirektøren foreslår at kommunen fremover skal forsterke og bygge opp en målsetting om at Kristiansand skal bli en hjemmetjeneste-kommune. I det inngår blant annet økt bruk av velferdsteknologi. Satsing på velferdsteknologi representerer en stor mulighet til innsparing for kommunen. Det dreier seg om en rekke hjelpemidler som, brukt med fornuft og omtanke, vil kunne lette arbeidsdagen for hjemmetjenesten og skape trygghet og en opplevelse av å være mer selvhjulpen for brukeren.

Kommunedirektøren skriver at for å løse utfordringer og utvikle gode og utfyllende tilbud til målgrupper er det viktig at dette gjøres i samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner. Dette støttes av eldrerådet.

Eldrerådet støtter også at helse - og mestring vektlegger brukermedvirkning og brukerkompetanse i utvikling av tjenestetilbudene. Dette innbefatter et godt og forutsigbart samarbeid med pårørende. Det er også av stor viktighet for eldrerådet at seniorbefolkningen har mulighet til å være deltakende og aktive for å bevare egen helse og livskvalitet.

Eldrerådet understreker verdien av at kommunen sikrer et godt differensiert tjenestetilbud. Det er viktig at det fortsatt blir jobbet systematisk opp mot de store tjenesteområdene på helse - og velferdsfeltet som særlig blir satt under økt press fremover. Eldrerådet har merket seg at ett av flere tiltak som vurderes er å stenge heldøgns omsorgsplasser. Rådet er bekymret for dette og imøteser en politisk behandling av dette når utredningsarbeidet er ferdig.

Antall eldre over 80 år antas å øke med 50 prosent frem mot 2050 og vel 15 prosent av disse antas å bli pleietrengende. Det betyr at det fortsatt vil være behov for øking av antall sykehjemsplasser. Eldrerådet ser det som positivt at slike planer foreligger, men de vil neppe være omfattende nok. Derfor bør økt satsing på hjemmetjenestene både når det gjelder å utdanne, rekruttere og beholde personell, prioriteres.

Eldrerådet registrerer med bekymring planene om å flytte rehabiliteringsplasser fra Kløvertun til Valhalla. Kløvertun er et tilbud med velutdannet personell, godt tilrettelagt på alle måter og med fredelige omgivelser med mulighet for å være ute når det passer. Kløvertun bør beholdes. Fokus på rehabilitering ved korttidsplasser på et ordinært sykehjem kan aldri bli det samme som en rendyrket rehabiliteringsavdeling.