Alle land i verden vil fremover utvikle seg mot et grønt skifte, og de land som er i førersetet, vil kunne utvikle viktig kompetanse som vil berike hver nasjons inntektsmuligheter.

Det er som oftest stor motstand når naturinngrep må foretas for å utvinne naturressurser. Det gjelder både vannkraft som bygges ut, olje- og gassutvinning, nødvendig infrastruktur som må bygges, vindkraftutbygging mm. Uten vannkraft, olje/gass, vindkraft mm. så ville Norge vært et fattig land. Om ikke Norge utnytter disse ressursene, vil andre land gjøre det og nyte godt av disse verdiene.

Norge importerer så å si alt av mineraler fra andre verdensdeler, og det aller meste fra land som ikke tar hensyn til verken miljø/klima eller arbeidsmiljø. En kan nevne Kongo blant annet. Da er det mye mer fornuftig heller å benytte egne ressurser for å skape et mye bedre miljø/klima, men ikke minst gode arbeidsforhold.

Norge har store kobberforekomster, og vil med ny god teknologi kunne utvikle disse forekomstene på en miljø- og klimavennlig måte som vil være bærekraftig i fremtiden. Naturinngrep vil alltid ha med seg noen utfordringer, men dersom ikke Norge utvikler disse store verdiene vil disse verdiene overlates til andre land å utvikle.

Miljø og klima er viktig å ivareta, men om alt skal ligge urørt og det ikke skal være noen nyutvikling av industriarbeidsplasser, infrastruktur osv., vil Norge kunne miste enormt store verdier som er viktig for å utvikle vårt velferdssamfunn. Vi må utvikle oss og utnytte de potensialer vi har gjennom vår rike natur. Skal vi nå klimamålene, trenger vi mer og ikke mindre gruvedrift i fremtiden. Vår teknologi kan være med å bidra til at fremtidens gruvedrift blir drevet på en forsvarlig måte. Samtidig kan Norge utvikle en kompetanse som blir verdensledende.

Gruvedrift er en næring som har pågått i mange år i vårt land. Tidligere var det mye gruvedrift, men dette har avtatt veldig mye i de siste tiåra. I fremtiden står vi overfor en ny utvikling av gruvedrift pga. det enorme behovet for mineraler for å få til et grønt skifte i hele verden.

Det er planer i Norge om å ta opp drift av gamle gruver, og det er en debatt om gruvedrift til havs. Gruvedrift til havs er og har vært et stort diskusjonstema, men den norske regjering har vist stor interesse for å utforske og vurdere gruvedrift til havs. Forutsetningen vil selvfølgelig være at slik drift må drives på en forsvarlig måte. Om ikke Norge utvikler tanken om gruvedrift til havs, så vil andre land fort ta stafettpinnen og dra fordelen av en industri som vil være nødvendig for å skaffe de ressurser som trengs for det grønne skiftet. Land som ikke tar hensyn til miljø og klima på samme måte som Norge.

Norge trenger en videreutvikling av vår industri knyttet til naturressurser, ikke en avvikling eller nedbygging. På samme måte som produksjon av olje og gass så vil vi i fremtiden ha et stort behov for å utvikle gruvedriftnæringen. I fremtiden vil vi også kunne dra inn store inntekter på produksjon av mineraler. Ikke kun av produksjon på land, men også gjennom produksjon til havs.

Styret for LO i Østre Agder ser derfor positivt på å utvikle gruvedrift i Norge, både til lands og til havs. Gruvedrift må utvikles på best mulig måte når det gjelder miljø- og klimavennlige produksjoner. Det er derfor viktig at det foretas en grundig utredning av hvilke tiltak som må iverksettes for å minimere skader på miljø og begrense klimautslipp mest mulig. Det må også utvikles god kompetanse om denne næringen slik at Norge får en konkurransefordel på verdensbasis. Det vil også være viktig å sikre at det blir mest mulig norsk eierskap og norsk styring av ressursene.