Sitatet er hentet fra en henvendelse til en rusbehandlingsinstitusjon på Østlandet og kom fra «Nina», på 18 år. Da «Nina» var 16 år fikk hun og familien hennes beskjed om at lærevanskene og de sosiale vanskene skyldtes hennes biologiske mors alkoholbruk i svangerskapet. Hun er dessverre en av mange som fødes med alkoholrelaterte skader påført i svangerskapet fordi mor drakk når hun var gravid.

Lørdag 9. september er den internasjonale dagen for barn født med alkoholskader, også benevnt som Føtalt alkoholsyndrom (FAS). FAS og FASD er forstyrrelser som gir et barn funksjonsvansker i sitt liv,- ofte svært alvorlige. Det dreier seg blant annet om lærevansker, adferdsutfordringer og vekstforsinkelser. Risiko for utviklingshemming er vesentlig forhøyet.

Det farligste rusmiddelet å utsette foster for er alkohol, det er farligere enn heroin og kokain. Et barn som påvirkes av alkohol under graviditeten kan fødes med føtale alkoholspekterforstyrrelser, forkortet til FASD. Det er fullt mulig å forebygge dette, men da må vi tørre å si at det finnes ingen trygg måte og drikke alkohol på i svangerskapet. Da må man kommunisere dette til hele befolkningen.

Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange barn som hvert år fødes med alkoholrelaterte skader som FAS og FASD i Norge. Anslag basert på internasjonale studier tilsier imidlertid at mellom 50 og 60 barn årlig fødes med FAS, og at så mange som 550–825 barn som fødes hvert år kan utvikle FASD. En artikkel i sykepleien anslår at så mange som 10.000 til 15.000 barn og unge i Norge har FASD.

Mange av disse barna har et karakteristisk utseende. Det er altså forbundet med svært negativt stigma. Det påvirker naturligvis også barnets omsorgspersoner og søsken. Dessverre er det ingenting som peker i retning av at antall barn som fødes med FAS/FASD blir færre.

Vår oppfordring er at helseministeren og barne- og familieministeren samarbeider. For de bærer et felles ansvar, overfor «Nina», og hennes fødte- og ufødte medsøstre og brødre der ute. Vi mener at så lenge det fødes barn som «Nina», må vi sørge for at disse barna og familiene deres får den informasjonen, behandlingen og oppfølgingen de trenger.

Vi tror åpenhet om dette tabu- og skambelagte temaet er en vei å gå for å få ned tallene på alkoholrelaterte fødselsskader. Alle må ha kunnskap om at alt fra tredje uke i svangerskapet kan alkoholbruk gi konsekvenser for fosteret.

Selv om vi vet at det hver dag fødes barn med alkoholskader står behandlingstilbud til gravide med rusproblemer tomme. De få som legges inn er der hovedsakelig for bruk av illegale stoffer. Alkohol er fraværende selv om dette skader flest og mest. Vi er bekymret for at lite bruk av tilbudet kan føre til konklusjonen at tilbudet ikke trengs. For antall barn som fødes med alkoholskader går ikke ned, da må vi se på grunnen til at tilbudet ikke brukes. Handler det, som tidligere nevnt, om skam, tabu og stigma?

Antall barn som fødes med rusrelaterte skader er heldigvis et lite mindretall, men allikevel fødes det for mange. Vi etterlyser derfor mer oppmerksomhet knyttet til dette gjennom markering av den internasjonale dagen 9. september, og gjennom politiske prosesser som setter dette på agendaen.

Vi ber derfor Kjerkol og Toppe om å sette ned et hurtigarbeidende utvalg som utreder:

  • Fastsette mål og foreslå tiltak for reduksjon antall barn født med FAS/FASD og andre rusrelaterte fosterskader.

  • Utrede tiltak som kan beskytte barnet i henhold til barnekonvensjonen særlig i forhold til artikkel 19, 23 og 24 som blant annet sier at; barn skal beskyttes mot fysisk- og psykisk vold, skade og misbruk.

  • Hvilken kapasitet og kompetanse som trengs nasjonalt, regionalt og lokalt for å sikre at barn som fødes av mødre med rusutfordringer får en trygg start i livet.

  • Bedre samordning av tjenestene i spesialisthelsetjenesten, kommunene og barnevernet.

  • Utvalgssammensettingen må være bred og ha bruker- og pårørendekompetanse.

Målet må være en politikk som løfter og sikrer en av de mest marginaliserte gruppene blant oss; barn født med rusrelaterte skader. Det er ikke greit at hundrevis av barn som «Nina» fødes med skader av alkohol hvert år, og er det et sted i helsetjenestene vi burde hatt en nullvisjon var det her!