Norges Musikkorps forbund (NMF) er Norges største organisasjon for musikalsk kulturfrivillighet, med 60 000 medlemmer, og vi gleder oss veldig til strategien blir satt i verk. Når ord blir handling vil dette være et kvalitetsløft for alle våre medlemskorps, og en stor gevinst for lokalsamfunnet.

Kulturminister Anette Trettebergstuen skriver selv at vi mener kulturfrivillighetens store samfunnsmessige bidrag og egenverdi ikke har fått oppmerksomheten den fortjener, verken økonomisk eller politisk. Dette er en oppfatning vi i NMF deler. Derfor gleder vi oss over den nye strategien, og forventer at den følges opp både nasjonalt, regionalt og i den enkelte kommune.

Korps trenger gode øvingslokaler. Det blir ikke et øvingsrom bare fordi det er et rom å øve i. Norsk musikkråds akustikkmålinger viser at 4 av 5 lokaler som brukes til musikk i dag ikke er egnet til den bruken de har. Derfor er strategiens tiltak om å øke tilskuddet til kartlegging av kulturlokaler for kulturfrivilligheten viktig. Likeså tiltaket om å utvikle en nasjonal veileder for kommunal og fylkeskommunal planlegging av lokaler til kulturaktivitet. Men, det hjelper ikke bare å kartlegge. Det trengs også penger til gjennomføring. Derfor er tiltakene om å styrke tilskuddsordningene Kulturrom og Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg viktig. NMF ønsker at tilskuddsordningene skal forenkles, breddes ut og samordnes bedre enn i dag. Grunnleggende akustisk tilrettelegging etter gjeldende ISO-standard må være like selvfølgelig som riktig dekke i en idrettshall.

Da kan også korps gå fra grusbane til gressbane.

NMFs visjon er "Korpsglede for alle". Vi vil at alle som ønsker, skal få muligheten til å delta i korpsets vidunderlige fellesskap. Korps er unik som arena for mestring og sosial samhandling og er viktig for utviklingen av lokalsamfunn i Norge. Korps tilbyr musikkopplæring, lærer musikantene å uttrykke seg gjennom estetiske fag, gir erfaringer i samarbeid og samhandling og bidrar med kunnskap om organisasjonskultur og -struktur. Korpset er derfor en arena for dannelse i vid forstand, og derfor også en viktig arena for utvikling av demokratiet.

Vi ønsker oss bred deltakelse og tilgang til korpsaktivitet i hele landet, og ser derfor med forventning frem mot regjeringens kartlegging av barrierer for deltakelse i kulturfrivilligheten. Vi antar at kartleggingen vil finne at familieøkonomi kan være en barriere, og derfor vil vi at den avhjelpes allerede nå. Vi må ha på plass lokale fritidsordninger hvor de som trenger det får støtte til å delta i fritidsaktiviteter, og vi ønsker etableringen av en tilskuddsordning for lokale korps og orkestre hjertelig velkommen. Mangelfull tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne kan også være en barriere for å delta i korps. Slik vil ikke vi i NMF ha det. Vi ønsker oss derfor regionale mangfolds- og inkluderingskoordinatorer som kan veilede kulturfrivilligheten til gode løsninger i øvingshverdagen.

Et frivillig kulturliv i vekst trenger godt samspill med det profesjonelle. Det gjelder både tilgang på gode forbilder, som for eksempel i våre profesjonelle korps i forsvaret, og tilgang på opplæringskompetanse i eksempelvis kulturskolen. NMF støtter kulturskolene som ressurssentre for god korpsopplæring. Derfor er vi glade for at strategien sørger for en god kartlegging av samarbeidet mellom kommunal kulturskole og kulturfrivilligheten lokalt. For å sikre god, relevant og tilgjengelig korpsopplæring i alle kommuner, mener NMF det er nødvendig å sikre at rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» vedtas i alle kommuner og at tiltak knyttet til samhandling mellom kulturskolen og kulturlivet følges opp lokalt. Det er viktig at kulturskolens tjenestetilbud samsvarer med korpsenes opplæringsbehov, og at det utvikles gode modeller for samhandling mellom korps og kulturskole.

Alt i alt ser vi frem til kulturfrivilligetens løft og til å følge strategi for kulturfrivillighet fra ord til handling. Om regjeringen lykkes med strategien vil dette være gevinst både for kulturfrivilligheten og samfunnet for øvrig.