Ja. Det er riktig at brevstemming er en etablert praksis i Norge, men den brukes kun unntaksvis, og da etter rigide regler. Den har neglisjerbar sannsynlighet for å kunne påvirke utfallet av et valg.

Så å forvente samme tillit til dagens ordning, som vi har til en unntaksordning, er ikke selvsagt. Brevstemmer vil med stor sannsynlighet ha innvirkning på dette valget. Det burde derfor stilles strengere krav til risiko og ikke akseptere den klart høyere, slik tilfellet er nå. Hvilke mekanismer eksisterer for å verifisere at innsendte brevstemmer faktisk er sendt inn av riktig person?

Det elektroniske stemmesystemet er det ingen som stiller spørsmål ved. Det fremkommer også klart på valg.no at elektroniske stemmer kansellerer eventuelle brevstemmer fra samme person.

Det fremheves at de fleste synes å oppleve at det er greit å avgi sin stemme. Det er nok helt riktig, men det er da heller ikke det som har spredt usikkerhet og mistillit i befolkningen.

Det er det tvetydige og ulike versjoner av «reglene» fra hhv departementet, direktoratet og nettsiden Valg.no som har gjort.

Hvilke regler som eksisterer for «tilstrekkelig med personopplysninger om velgeren slik at vedkommende kan identifiseres,» er uvisst. Fødselsnummer (11 siffer)? Underskrift? 3 konvolutter? Vitne? For det er dette som skal til for at setningen «Dette er ikke en ny ordning.» skal stå seg. Ved avvik så vil det være en ny ordning, og da bør den som minimum være klart beskrevet, og ikke opp til den enkelte valgmedarbeiders skjønn på valgdagen. Hva er kravene for å godta egenproduserte stemmesedler?

Det som heller ikke fremkommer, er hva som skjer hvis det kommer flere brevstemmer fra samme person? Dette står det ikke noe om på valg.no, mens det i media er antydet at da gjelder den stemmen som først telles. Hva gjelder egentlig?Hvilke mekanismer finnes for å ivareta integriteten til den ekte stemmen, dersom det er sendt inn en stemme i en annens navn?

Essensen av disse kommentarene og spørsmålene er hentet fra høringsinnspillene til regjeringens lovendring. Det bør derfor være kjente problemstillinger for departementet, som allerede har gjennomgått og vurdert høringsinnspillene. Dersom dette er gjort i henhold til god forvaltningsskikk, så vil det være raskt å redegjøre grundig for den usikkerheten som folk nå har. Det er departementets ansvar å sikre tillit til gjennomføringen av valg. Det gjør de nå ved å svare konkret og tydelig.