I sum vil disse to eventyrene gi flere tusen nye arbeidsplasser i Agder (ordførerens ordbruk).

Industrieventyrene han forespeiler oss, har imidlertid problematiske sider som vi ikke får høre om bortsett fra at den skal være «bærekraftig». Begrepet brukt slik fylkesordføreren gjør, har ingen informasjonsverdi og fremstå mer som avledning fra de problematiske sidene industrieventyrene vi føre til. Vi må vite hva en «bærekraftig» havvindsatsing innebærer. Da trenger vi tid til gode, tillitvekkende rapporter så vi ikke forsterker de globale miljøkrisene.

Fylkesordføreren er ærlig på at havvindsatsingen vil kreve store arealer i kystlandskapet og at det vil være konfliktfylt. I Agder vil det først og fremst dreie seg om «næringsarealer» i flere kystkommuner. Bare i Lindesnes vil ca. 800 daa eksponert, variert natur ut mot ett av Norges mest benyttede blå friluftsområder mellom Skjernøya og Kleven bli nedsprengt i en del av kommunen hvor det allerede er klargjort og ledig flere hundre daa næringsarealer på Gismerøya, Jåbekk og Brennevinsmyra. Ca 8 millioner m3 stein skal sprenges ut fra Jåbekk Syd og Sodevika (under regulering).

Naturødeleggelsene vil rasere befolkningens uerstattelige, grønne nærområder og påføre helsebelastninger med industriproduksjon og utskiping av ca 20 millioner tonn stein over mange år. Det gir store støy- og støvplager og varig økosorg. «Jeg har forståelse for de motforestillingene som særlig lokalbefolkningen kan ha», skriver fylkesordføreren. Jeg tror befolkningen krever mer enn forståelse.

Det er nærmest blitt en selvfølge at utbygging skal spise opp nye arealer hvert år. Mye kommunal planlegging drives etter dette spørsmålet: Hva blir det neste utbyggingsfeltet? Hvilke natur- og kulturlandskapsområder skal vi forsyne oss av dette året? Og neste år? Område for område forsyner vi oss av naturen, noe som synes å ha blitt en lov i seg selv. I dag har vi nådd en tilstand som er svært forskjellig fra tidligere tider fordi vår tids teknologi og maskinkraft er uhyre mye større enn det som var mulig under alle tidligere tidsepoker.

Naturvernforbundet hadde tidligere i vår et åpent møte i Kristiansand med tittel:» Hva skje i kommunene etter Montreal»? En av deltakerne var fylkesdirektør Kenneth Andresen (Agder fylkeskommune) som fortalte om et arealregnskap for Agder som kommunen har utarbeidet. Andresen hadde en kronikk i denne avisen 21.01. under overskriften; «Vern og verdiskaping hånd i hånd?». I artikkelen leser vi at det i dag i Agder er regulert 630 km2 til utbyggingsformål hvorav 235 km2 enn så lenge er ren natur. Slike størrelser er vanskelig å ha et forhold til, men det er nær Kristiansand kommunes areal.

Fylkeskommunens avdeling for analyse og plan har gjort et banebrytende arbeid med arealregnskapet. Det bør leses som et forslag til oppfølging av Naturavtalen, et redskap til politikerne. Fylkesordføreren bør derfor studere det viktige arbeidet hans egen fagetat har utarbeidet og fremme forslag om hvordan det kan følges opp i praksis. Med ansvar for plan- og bygningsloven har kommunene en nøkkelrolle i arealforvaltning det være seg å redusere naturforbruket og å restaurere natur.

Fylkesordføreren bør derfor studere det banebrytende arbeidet hans egen fagetat har utarbeidet.

Miljøminister Espen Barth Eide uttalte i desember i Montreal til NRK at «klima- og naturkrisen er en og samme sak og at de må løses sammen… Nå skal vi følge opp avtalen hjemme. Nå er det naturens tur». Ministerens budskap bærer vel egentlig i seg et grunnleggende spørsmål om vår plass i naturen og hvordan vi behandler den. Skal vi fortsette å erobre den for å dekke alle behovene vi har tillatt oss eller må vi innordne oss med grenser for det økologiske avtrykket vårt?

På det nevnte møtet i Kristiansand ga ordføreren i Lindesnes et godt svar på hvordan Naturavtalen bør følges opp i kommunene. «Det må til en grunnleggende holdningsendring til naturen blant politikerne», sa ordfører Sagebakken. I så måte må Sagebakken, Thomassen og de andre Agder-ordførerne starte denne prosessen.