• Cathrine Edelhard Tømte, professor ved Institutt for informasjonssystemer og nesteleder av CeDiT – Senter for digital transformasjon, UiA

  • Line Reichelt Føreland, universitetslektor ved Institutt for nordisk og mediefag, UiA og PhD, Fakultet for utdanning, Lapplands Universitet (Finland)

  • Ingvild Bergan, universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, UiA

  • Maria Skotte Wasmuth, universitetslektor ved Institutt for informasjonssystemer, UiA

  • Kjerstin Breistein Danielsen, seniorrådgiver ved Avdeling for lærerutdanning og prosjektleder for Undervisningsverkstedet, UiA

Å gjøre hele klassetrinn skjermfrie vil begrense lærernes metodefrihet og være i strid med læreplanen.

Politikerne burde heller styrke lærernes digitale kompetanse. Det er bra at kommuner, skoleeiere og politikere bevilger penger til digitale verktøy og ressurser i skolen. Det gir lærerne muligheten til å velge hvilke metoder som passer best til det faglige innholdet elevene skal lære.

Det betyr ikke at bøker og andre analoge ressurser skal fjernes. Skolene må få midler til begge deler. Lærerne må ha metodefrihet. De må kunne velge de ressursene som egner seg best til variert og tilpasset undervisning.

Politikerne må også bevilge midler til kompetanseutvikling for lærere og skoleledere.

Skoleeiere i regionen må ha en overordnet strategi og plan for digitalisering i skolen. Uten en plan står skoleledere alene i arbeid med både kompetanseheving og teknisk drift. Når skolene har tilgjengelige digitale ressurser, kompetanseheving og en overordnet plan, vil læringen til elevene bli bedre.

Dette er grundig dokumentert i forskning.

Elevenes skjermbruk hjemme og på skolen er ikke det samme.

I skolen er skjermbruken styrt, og ikke minst valgt inn eller valgt bort av profesjonelle yrkesutøvere med lang utdanning bak seg. Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter skolen skal legge til rette for at elevene utvikler gjennom hele opplæringsløpet. Mange ser ut til å glemme eller ikke vite dette.

Digitale ferdigheter utvikles blant annet ved at elevene får bruke ulike digitale verktøy til å jobbe med de andre grunnleggende ferdighetene: lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter. Undervisningen må skje på en helhetlig, pedagogisk og faglig fundert måte.

Det er ikke politikernes og skoleeiernes oppgave å blande seg inn i skolenes og lærernes pedagogiske praksis.

Politikerne og skoleeierne skal derimot legge til rette for at skolene og lærerne har ressurser til å gjennomføre undervisning i tråd med læreplanen og opplæringsloven. Til det trenger lærerne både analoge og digitale ressurser. De trenger ikke begrenset metodefrihet.