Dyreparken har en sentral rolle i bevaringen av damfrosk, Norges mest utrydningstruede virveldyr.

Dette er også i samsvar med den oppfatning folk flest har av Dyreparken, et engasjement for å ta vare på arter som er truet med å forsvinne, men også et stort samfunnsansvar med vektlegging av verdier som etisk handel, redusere plastproblemet, bruk av palmeolje, miljøvennlige produkter m.m.

Mot denne bakgrunnen opplevde folk i Kristiansand og Arendal det uforståelig at Dyreparken hadde innledet et samarbeid med lakseindustriselskapet Eide Fjordbruk for produksjon av laks i Kristiansand og Canvas Hove for en storstilt næringsutvikling som dette selskapet vil drive gjennom på Hove på Tromøya, to svært kontroversielle saker.

Lakseindustri er en næring som vel alle vet har ført til omfattende miljøskader i de fjordene og kystnære områdene der denne næringen har fått etablere seg, og for Skagerrakkysten vil eventuelt Eide Fjordbruks planer representere slike trusler og åpne skjærgården øst for Lindesnes for noe helt nytt – industrivirksomhet i skjærgården i ett av landets viktigste blå friluftsområder. Det var derfor uforståelig at Dyreparken innledet et samarbeid med Eide Fjordbruk for et «visningsanlegg» i Kvåsefjorden. Befolkningen i tilstøtende områder er sterkt bekymret for sine nærområder og utfordret Dyreparken på samarbeidet med oppdrettsgiganten, noe som førte til at Dyreparken avsluttet samarbeidet om anlegget i Kvåsefjorden.

På tilsvarende måte har folk i Arendal engasjert seg for naturbevaring på Hove. Etter at Forsvaret avviklet sitt nærvær der, er området tilbakeført til naturområde. Det har store friluftsinteresser og en rekke rødlistede arter. Men området er sterkt truet av økonomiske utbyggingsinteresser – Canvas Hove, som ser muligheten for å tilby tilreisende overnatting og opplevelser gjennom en omfattende utbygging med restaurant, utleie og salg av hytter, sjøaktiviteter m.m. Selskapet selv har mål om 50.000 gjestedøgn på årsbasis og med en årlig omsetning på opp mot 60 millioner kroner.

Hvordan Dyreparken kunne inngå et samarbeid med Canvas Hove hvis mål er en omfattende, kommersiell utbygging på et offentlig eid friluftsområde der det er sårbare, rødlistede naturverdier, var vanskelig å begripe. Men Dyreparken har nå avsluttet også dette samarbeidet. Den folkelige motstanden har nok her også vært utslagsgivende.

Naturvernforbundet har engasjert seg i begge sakene; for en skjærgård øst for Lindesnes fri for nye oppdrettsanlegg og at de verdifulle naturområdene på Tromøya ikke kommersialiseres og på sikt inngår i Raet Nasjonalpark. Dyreparkens omstøting av begge de inngåtte samarbeidsavtalene viser hvor kontroversielle disse sakene er når til og med Dyreparken må tenke på sitt omdømme. For vår del er det et bidrag til at begge sakene kan få et gledelig utfall.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.