Vi har fått en fantastisk vei å kjøre på, vi sparer tid og drivstoff, og skåner dermed også naturen for noe av avgassene. Samtidig er et av hovedpoengene at når du ikke ser noe, dvs. ikke kjører gjennom bebyggelsen i Søgne lenger, så slipper folk i Søgne å se deg, de slipper å høre deg, de har fått tilbake et roligere liv uten den dundrende gjennomgangstrafikken.

Det er god miljøpolitikk for menneskene som bor langs veien! Samtidig blir langt færre drept eller lemlestet på de flotte veiene der trafikken i de to retningene er adskilt med midtdeler.

Da vi var en tur til Oslo i helgen, så vi at det gjenstår rundt to mil med gammel vei rundt Langangen og Porsgrunn, men her er arbeidet med ny vei godt i gang. Så er det et strekk med rundt seks mil nord for Tvedestrand, og fire mil øst for Grimstad. Også her er planleggingen for ny vei i god gjenge.

På Dagsrevyen 25. september fortalte man om regjeringens mål om å redusere kravet til veistandard ved fremtidig veibygging. Det fremstår for meg som et tilbakeskritt, og må ikke føre til at veien blir værende der folk bor, slik at nærmiljøet til innbyggerne får belastningen med trafikkøkningen i årene som kommer.

Det har vært mye fokus på veibygging vs. naturmiljø, men få har diskutert den forbedring nye veier utenom bebyggelsen har for folks bomiljø og livskvalitet. Vi som bor i byer og tettsteder der veien er blitt lagt utenom, vet hva det har å si for trivsel og miljø.

På innslaget i Dagsrevyen viste man blant annet fjellskjæringen på den nye E 18 sør i Bamble. Tidligere har denne blitt holdt frem som skrekkeksempel på sår i landskapet.

Noen ser det slik. Selv kastet jeg et beundrende blikk på de nydelige fjellformasjonene som veibyggingen har åpenbart. For noen flotte strukturer og farvespill! Og de rustrøde tegningene i fjellsidene ved Kaldvell er et syn. Her må da kunstnere finne inspirasjon, og kanskje kan det vekke ungdommens interesse for geologi? For meg er det en flott naturopplevelse å se disse tegningene i fjellet som veibyggingen har avdekket.

Nå har vi en regjering som har fått mye velfortjent pepper for å reversere tidligere vedtak. Jeg håper den nye regjeringen om to år til vil evne å sette en stopper for de signalene regjeringen Støre i dag sendte ut, og fortsette å bygge ut et trygt og godt stamveinett, med mindre driftsforurensing, færre alvorlige ulykker, og legge trafikken vekk fra tettbebyggelsene, til beste for miljø og livskvalitet for innbyggerne.