Det er det god grunn til. At tallet skal være 365, er noe jeg også har hørt og lest. Jeg er rimelig godt kjent i området, og har også tenkt at tallet 365 må være altfor høyt.

Hvis vi skulle prøve å undersøke dette vitenskapelig, forutsetter det at vi teller alt av øyer, holmer og skjær som innenfor rimelighetens grenser lar seg påvise, og som gir et kontrollerbart tallresultat. Et operasjonelt krav å stille bør da være at holmen eller skjæret har slik størrelse at det vil vises på kart i store målestokker.

Den mest nøyaktige kartleggingen av vannkonturen til Ogge er Økonomisk kartverk fra 1970-tallet. De minste skjær på disse kartene er på 2-3 kvadratmeter (nyere digitale kart er ikke fullt så gode.). Fra disse kartene var det lett å foreta en opptelling. Det tallet jeg kom fram til, var 138. Og da er hele vannsystemet regnet med, også Skrerosfjorden i nord.

Det spesielle med Ogge er at det i innsjøen er store fastmarksarealer omgitt av vann. Rundt 98 prosent av dette arealet utgjøres av fire store øyer: Lognøya, Hestøya, Hellersøya og Jorøya. Det er mange små holmer i den sørlige delen av innsjøen. I de andre delene er tallet på holmer ikke spesielt høyt.

Jostein Andreassens opptelling viste et tall på 50, som må ha vært på et grovere kart. En nøyere undersøkelse på svært nøyaktige kart gir altså et tall på 138 øyer, holmer og skjær i Ogge. Tallet må selvsagt tas som et omtrentlig anslag. Men et sted i størrelsesorden rundt 140, og ikke mye over det, burde nok være et fornuftig tall å operere med.