Utdanningsforbundet har tatt ut medlemmer i streik i 17 kommuner og mer enn 100 barnehager. Over 1300 av våre medlemmer er i streik. Utdanningsforbundet streiker sammen med Fagforbundet og Delta. Vi streiker for en rettferdig og riktig pensjon for medlemmene i PBL barnehagene.

Ansatte i PBL-barnehagene skal selvsagt ha en pensjon som er på linje med det ansatte i offentlige barnehager har, men også en pensjon som er på linje med det mange av våre medlemmer i andre private barnehager har.

Protokoller fra tidligere forhandlinger, både 2019, 2020 og 2021 har med seg et punkt om livsvarig AFP. Det er helt tydelig, selv om PBL hevder noe annet, at partene er enige om at man skal ha «et felles mål om å innføre ny AFP-ordning fra 01.01.2023». Dette går nå PBL bort fra, de vil ikke lenger være med på enigheten om at dette skal være målet. De bryter altså avtalen som ligger i tidligere protokoller.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta vil at medlemmene skal fases inn i fellesordningen. Dette vil sikre medlemmene den rettmessige pensjonen. Hvis ikke det blir en avtale knyttet til ny AFP, står medlemmene i fare for å få en årlig pensjon som ligger rundt 50.000 kr lavere enn i andre barnehager.

Private barnehager er finansiert av det offentlige, er det da urimelig å kreve at offentlige midler skal komme barna og de ansatte i barnehagene til gode? Barnehagene har over lengre tid fått 13 prosent i direkte pensjonstilskudd (noe redusert etter forslag fra Solberg-regjeringa og kunnskapsminister Jan Tore Sanner), men mange barnehager har ikke brukt disse midlene fullt ut på pensjon. Man kan jo spørre seg; hvor har da pengene tatt veien?

Knut Storberget, statsforvalter i Innlandet, ledet i 2021 arbeidet med å legge fram forslag til endringer i finansieringen av private barnehager. Et av forslagene som ble presentert fra utvalget var å innføre en ordning med kostnadsdekning av pensjon. En kostnadsdekning av pensjon betyr at barnehagene får dekket utgiftene til pensjon krone for krone. Altså de får dekket de faktiske utgiftene de har til pensjon. Dette ønsket ikke PBL, og de utgjorde et mindretall alene. De to andre arbeidsgiverorganisasjonene i utvalget (KS og Virke) støttet det. Man kan jo spørre seg; hvorfor ønsker ikke PBL en ordning med kostnadsdekning?

Når barnehageeiere gjøres til milliardærer på barnehagedrift, er det minste man kan forvente en rettferdig og god pensjon.

Jeg tror mange som leser dette vet svaret på spørsmålet. Det at PBL ikke ønsker å jobbe for en løsning hvor man går for kostnadsdekning, må jo være for at de da ikke har mulighet til å bruke penger som egentlig skal gå til pensjon på andre områder (les; ta utbytte). Det er vel vanskelig å se for seg en mer rettferdig måte å finansiere pensjon på enn ved kostnadsdekning.

Offentlige midler til barnehager skal gå til drift av barnehagene. Offentlige midler som bevilges til barnehagene skal komme barna og de ansatte til gode. Barnehageeierne skal bruke de offentlige midlene til å drive best mulig barnehager. Det må bli slutt på at enkelte aktører på barnehageområdet kan berike seg på offentlige midler. Når barnehageeiere gjøres til milliardærer på barnehagedrift, er det minste man kan forvente en rettferdig og god pensjon. Men for noen er det tydeligvis viktigere å berike seg selv enn å gi de ansatte en anstendig pensjon.

Vi er stolte av våre medlemmer og tillitsvalgte som nå tar kampen mot den største private arbeidsgiverorganisasjonen på barnehageområdet. Våre medlemmer er motivert for å kjempe denne rettferdige kampen, og våre medlemmers kamp skal krones med en rettferdig og god pensjon for ansatte i PBL-barnehagene.

Teksten er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.