De starter med å vise til «Kraftløftet» hvor både NHO og LO har gjort og gjør en kjempebra jobb. Formålet: «ren, utslippsfri energi til lave priser skal fortsatt være et konkurransefortrinn i Norge», tror jeg alle vil slutte seg til.

Undertegnede støtter også konklusjonen i «Kraftløftet» om at vi må få fart på kraftutbyggingen og skaffe mye mer kraft også i Agder, for å kunne opprettholde kraftbalansen. Hvis ikke kan det gå ut over arbeidsplasser og bedrifter og føre til høyere kraftpriser.

Ingen har påstått at kjernekraft kan bidra med kraft i perioden frem til 2030, så for å bedre på kraftbalansen på kort sikt, så er det riktig at norske politikere må satse mye mer på energieffektivisering, mer vannkraft, overføringskapasitet, vindkraft på land og til havs og solkraft. Og de samme politikerne må sørge for at lovverk og behandlingskapasitet er godt nok rigget til at behandling av søknader og igangsetting av prosjekter kan skje raskt.

Men vi trenger også veldig mye mer kraft etter 2030, hvis vi skal ha sjans til å nå klimamålene vi har satt oss for 2050. Når det gjelder bygging av kjernekraftanlegg i Norge, er det slik jeg har forstått det, kun snakk om de nye små moderne SMR reaktorene. De mest optimistiske av de som har kunnskap om denne nye teknologien, mener at slike anlegg kanskje kan være på plass i Norge tidligst i 2033. Men da må norske politikere sørge for at nødvendig lovverk og saksbehandlings-kapasitet kommer på plass så raskt som mulig også for å kunne behandle slike prosjekter raskt og effektivt.

Jeg regner med at NHO, LO og Fornybar Norge ikke vil bestride rapporten fra EUs vitenskapspanel fra 2021 og FN-rapporten fra 2022 som etter grundige livsløpsanalyser konkluderer med at moderne kjernekraft er den tryggeste energikilden av alle og at avfallet kan håndteres trygt, og har den laveste negative påvirkningen på klima, natur og helse.

Og at dere også tar til etterretning at på Klimatoppmøtet 2023 (COP28) signerte samtlige 198 land, inkludert Norge, avtalen der kjernekraft inngår som del av klimaløsningen.

NHO, Fornybar Norge og LO kan avklare sine holdninger til kjernekraft veldig enkelt med å svare ja eller nei på følgende spørsmål:

Vil NHO, Fornybar Norge og LO heie på at kjernekraft fra de moderne små SMR reaktorene raskest mulig blir en del av energimiksen i Norge, sammen med de fornybare energikildene, slik at også kjernekraft kan hjelpe oss å nå klimamålene? (Selvfølgelig under forutsetning av egen finansiering, lokal forankring, forsvarlig lagring etc.)

Jeg håper dere tar utfordringen og svarer ja eller nei på dette spørsmålet, og at dersom dere svarer nei, så begrunner dere det på en forståelig måte.

Dersom dere som interesseorganisasjoner, svarer nei på spørsmålet av økonomisk taktiske grunner med tanke på egne medlemmer, så er det helt legitimt og kanskje også forståelig. Poenget til undertegnede er at dere da bør være åpne og ærlige på at det er det som er motivet.

Det som er vanskeligere å forstå da, er hvorfor LO slutter opp om den samme strategien.