Vi kan ikkje se opp til våre folkevalde når dei gjer slike tabber