I svært mange kommuner, spesielt de små og mellomstore, har en økende oppgavebelastning bidratt til stor slitasje på fastlegekorpset, og resultert i både frafall og manglende rekruttering av nye kolleger. Dette har medført en pasientkrise der nær 235.000 pasienter ikke har tilgang til egen fastlege.

I gamle Søgne og Songdalen kommuner hadde fastlegene, i tillegg til ansvar for egne pasienter på dagtid, også ansvar for dag og kveldslegevakt. Utover dette måtte mange av legene dekke andre kommunale legetjenester.

Det var i mange år et interkommunalt samarbeid med gamle Kristiansand om legevakttjeneste på nattestid, men totalt sett var belastningen for hver enkelt fastlege likevel betydelig større enn det den er i dag. I tillegg må det påpekes at legevakten i Søgne og Songdalen, tross sin popularitet i befolkningen, ble drevet på unntaksregler i legesentrenes lokaler stikk i strid med akuttforskriften. Denne vil dermed aldri gjenoppstå, og en ny legevakt for området må drives relativt likt som dagens tilbud.

I Nye Kristiansand kommune har administrasjonen frikjøpt fastlegene fra kommunale legestillinger for de fastlegene som ønsker det, og opprettet flere faste legevaktstillinger for å avlaste fastlegene.

Det er videre mange flere fastleger å dele de resterende legevaktene på. Legene i Søgne og Songdalen har siden kommunesammenslåingen fått en reduksjon i kommunale arbeidsoppgaver og vaktbelastning og dermed fått mer tid til sine listepasienter.

Det oppleves at Nye Kristiansand kommune tar fastlegekrisen på alvor og forstår fastlegenes arbeidssituasjon godt. Kommunen er robust nok til å kunne komme legene i møte med gode ordninger. Dette var for mange fastleger dypt savnet i de gamle kommunene. Vi opplevde at brorparten av nye legeoppgaver falt på fastlegenes skuldre uten støttetiltak fra den tidligere administrasjonen.

Fastlegene i Søgne og Songdalen ser derfor med stor bekymring på hvordan fastlegetjenesten, legevakt og øvrige legetjenester skal kunne driftes hvis Nye Kristiansand kommune splittes opp. Vi er redd fastlegene igjen vil få flere oppgaver i kommunale legetjenester og dermed får mindre tid til våre pasienter. Vi er redd slitasjen på fastlegekorpset vil øke, resultere i manglende rekruttering av nye fastleger og frafall blant nåværende leger. Dette vil medføre en generell forvitring av fastlegetilbudet for befolkningen i Søgne og Songdalen. Resultatet vil være lengre ventetid for time, flere innbyggere uten fastlege, flere ukjente vikarer på listene og generelt mindre tilgjengelighet hos fastlegen for beboerne i Søgne og Songdalen.

Et samlet fastlegekorps i Søgne og Songdalen ønsker derfor å beholde oppgavefordelingen som den er nå i Nye Kristiansand kommune, for å sikre befolkningen en stabil og god fastlegetjeneste.

Signert av

Leger Søgne:

Lars Marius Andersen, Hilde Vaiva T. Brogaard, Heidi L. Fidjeland, Anne Beate Holme, Fredrik A. Hughes, Camilla Hunderi, Tore Høyem, Ben Idris, Hanne Kristensen, Frode Lohne, Anette Mellem, Dag Sigmund Ringen, Sunniva S. Aanesland

Leger Songdalen:

Ingunn Engedal, Rune B. Hodne, Atle Kristensen, Hanne Marita N. Lund, Leif Erik Riddervold, Jasmin Haj Younes, Brita Merete Zinck

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.