Det er en ny utvikling, for i Norge har vi over tid hatt stadig lavere ulykkestall. Nullvisjonen for at ingen skal omkomme eller alvorlig skades i trafikken har vært innen rekkevidde.

Det er for tidlig å si hvorfor vi ser denne økningen nå. Vi i NAF skal gjøre vårt for å bidra til å snu utviklingen. Derfor støtter vi blant annet det holdningsskapende arbeidet som flere aktører, med Statens vegvesen i spissen, nå går sammen om.

Historikken fra Statens Vegvesens egne granskninger av ulykker de siste ti årene viser at halvparten av ulykker skyldes manglende førerdyktighet. I tillegg er høy fart og rus årsaker til ulykker, eller forhold ved kjøretøyet som dårlige dekk eller feil på bremser. Det kan være mange ulike faktorer som fører til at ulykken skjer, og enda flere som bidrar til at skadeomfanget blir alvorlig.

Forhold ved vei og veimiljø er likevel medvirkende faktor til 29 prosent av dødsulykkene siste ti år, og en medvirkende faktor til at en ulykke har fått et alvorlig utfall i 22 prosent av ulykkene.

Forhold ved vei og veimiljø er likevel medvirkende faktor til 29 prosent av dødsulykkene siste ti år.

Selv om ansvaret for trafikksikkerheten er ditt alene når du sitter bak rattet, er det altså slik at en vei i god stand kan hjelpe deg til å komme vel frem.

Og med det som bakteppe blir det enda viktigere å styrke satsningen på vedlikehold av veiene våre. Vi vet at på riksveiene er det hovedsakelig møteulykker som tar liv. På fylkesveiene er det utforkjøringsulykker.

Da blir det spesielt viktig å få fortgang i tiltakene som vil bidra til å begrense skadeomfanget hvis uhellet skulle være ute. Mer vei med midtdeler er et viktig tiltak. Omtrent én tidel av riksveinettet er smalere enn seks meter og uten gul midtlinje – det er om lag 1000 kilometer vei.

På fylkesveiene, som til sammen utgjør 44.000 kilometer vei, er det rundt 10.000 kilometer som ikke har midtlinje. Det tilsvarer distansen Nordkapp til Lindesnes fire ganger.

Det vil koste å sette veiene i stand. Forfallet på fylkesveiene vil koste rundt 70 milliarder å utbedre. Da er ikke oppgraderinger av standard tatt med. I tillegg kommer et etterslep på vedlikehold på riksveiene på rundt 30 milliarder.

Derfor vil NAF at regjeringen satser langt mer på vedlikehold enn det de gjør i dag. Veiene må bli bedre. I stedet for å love å redusere etterslepet, bør målet være å fjerne det. Veibudsjettene må ikke kuttes fremover. Klarer man å spare inn midler ved å bygge nye veier klokere og med lavere kostnad, må pengene finne tilbake til veiene i form av mer penger til vedlikehold.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.