Mange har spurt hva Pensjonistpartiet i Kristiansand (PP) mener om denne saken, så det vil vi gjerne forsøke å svare på.

I selve saken, om det skal bli én, to eller tre kommuner i fremtiden, har PP som parti ingen mening. Alle medlemmene mener noe, selvsagt, og det er helt klart at det er delte meninger om dette. Men saken er ikke forankret i noe partiprogram og PP vil selvsagt ikke «piske» noen. Her står altså alle fritt.

Det som derimot er av interesse og som PP har engasjert seg i, er spørsmålet om folkeavstemning. Og her har PP klare meninger, også som parti.

PP mener at det må avholdes folkeavstemning, og at denne bør komme så fort som mulig etter at statsforvalteren har levert sin vurdering av saken i løpet av inneværende høst. Da vil det kunne bli folkeavstemning nokså snart over nyttår, forhåpentlig, og hvis resultatet blir deling til to eller tre kommuner, vil det være tid til å legge til rette for nominasjoner til kommunevalgene slik at disse kan holdes til normal tid i september 2023.

Vi forutsetter selvfølgelig at statsforvalterens utredning blir balansert, ryddig og fair sett fra begge sider.

Dersom det blir holdt folkeavstemning i forbindelse med kommunevalget må det legges opp til omvalg snarest mulig, sannsynligvis i 2024, dersom resultatet blir at en eller begge kommunene har flertall for å skilles ut fra Kristiansand igjen. Dette er ingen ny konstruksjon, blant annet ble det gjort på den måten da Kristiansand ble slått sammen med Oddernes, Randesund og Tveit ved nyttår 1965. Det er helt uaktuelt dersom det blir oppsplitting, å skulle vente med denne til 2027 og neste ordinære kommunevalg.

Så er det spørsmålet om hvem som skal stemme i en folkeavstemning. Dette er jo i realiteten en sak som bare angår innbyggerne i det som var Søgne og Songdalen kommuner, det er grupper der som har tatt initiativet til å få en folkeavstemning. For PP sitt vedkommende vil det være helt avgjørende hva innbyggerne i Søgne og Songdalen mener, og det er resultatet fra de to gamle kommunene vi vil forholde oss til.

Pensjonistpartiet i Kristiansand mener at en folkeavstemning nødvendigvis må til for at vi – hele kommunen – skal bli ferdige med denne saken en gang for alle. Men det forutsetter jo at den «tapende» part aksepterer resultatet, om det så bare er med én stemmes overvekt, og det regner vi med at alle er innforstått med.