Kuttet reduserer mulighetene for å lykkes i det grønne skiftet, mener vi i Innovasjon Norge.

Miljøteknologiordningen har vært den største og mest relevante risikoavlastningsordningen for bedrifter i Agder i en årrekke, og i 2022 gikk hele 30% av utbetalingen på ordningen til bedrifter i Agder. Dette har for fjoråret sammenheng med et større tilskudd til utvikling av fremtidens batteriteknologi i Morrow. Miljøteknologiordningen har i mange år vært et viktig bidrag til å omstille industri og næringsliv i grønn retning. For Agder vil kuttet i ordningen ha stor betydning.

Sammenliknet med årene før koronakrisen er Miljøteknologiordningen kuttet med om lag 150 millioner kroner. Budsjettforslaget for 2024 viderefører det rekordlave nivået – uten prisjustering.

Tall fra i fjor viser at 85 bedrifter i mottok til sammen 528 millioner kroner fra ordningen. Av mottakerne var 35 prosent unge gründerbedrifter (altså under 5 år). Bedrifter i alle størrelser kan motta støtte fra ordningen, og i 2022 var 65 % av mottakerne små eller mellomstore bedrifter, mens resten var store bedrifter. Det er altså en ordning som dytter hele næringslivet i riktig retning.

Kuttet kommer på et tidspunkt når behovet for investering i grønn teknologi og bærekraftige løsninger er større enn noensinne. Da er det vanskelig å forstå at en ordning som fører til utvikling av ny miljø- og klimateknologi og bidrar til næringsutvikling i hele landet skal reduseres.

Det er store kostnader forbundet med å teste ny teknologi. Tilskuddet gjennom miljøteknologiordningen tar derfor ned risikoen for bedrifter som bidrar med grønne løsninger i Norge. Slik risikoavlastning er det stort behov for.

Miljøteknologiordningen retter seg mot bedrifter i hele landet, og innenfor de fleste bransjer. Kort sagt retter ordningen seg mot bedrifter som skal levere løsninger som bidrar til å løse et vesentlig miljøproblem. Siden 2010 har dette vært en av Innovasjon Norges mest treffsikre ordninger.

Tilskuddet kan gi støtte til nye løsninger rettet mot klimautfordringer som fornybar energi og energieffektivisering, utslippsfrie transportløsninger, energilagring og energisystemer og renseteknologi for vann og luft. Ordningen omfatter også mulige løsninger på miljøutfordringer i enkeltbransjer. I Agder har næringslivet og industrien vært spesielt flinke til å bruke ordningen.

Nekkar ASA i Kristiansand har fått risikoavlastning for å utvikle ny teknologi innenfor vindenergi.

Elwaco AS og Agder Tunnelservice AS, bedrifter vest i Agder som har utviklet et avansert miljø for elektrifisering av anleggsmaskiner og anleggsplasser. Smart Ocean AS i Grimstad som har utviklet ny avansert teineteknologi for mer miljøvennlig industrifiske. Fiven AS i Lillesand som har utviklet ny renseteknologi for industriutslipp.

Dette er løsninger som Norge trenger flere av, men som Innovasjon Norge nå kan finansiere færre av.