I løpet av få dager i det nye året har vi vært vitne til sju drap hvor partner eller tidligere partner mistenkes eller er siktet. I flere av sakene har det vært besøksforbud og bruk av ordinær voldsalarm. Personer som ber om hjelp fordi de lever i voldsutsatte relasjoner opplever å ikke bli tatt på alvor i sin frykt. Slik kan vi ikke ha det! Hendelsene ryster oss, og kravene om økt bruk av omvendt voldsalarm er på sin plass.

Partiet Sentrum stiller seg bak kravene om å få fortgang i lovendring og bruk omvendt voldsalarm, og har vært tydelig på dette helt fra vårt første partiprogram ble laget. Det er viktig og riktig å flytte belastningen fra voldsutsatte til voldsutøver, det skulle vært gjort for lenge siden!

Ordningen med omvendt voldsalarm ble innført i 2013, men har i liten grad blitt tatt i bruk. Både Riksadvokaten og Riksrevisjonen har vært tydelig på at det har vært for lav bruk av ordningen, og for lav innsats mot vold i nære relasjoner.

Det avdekkes store variasjoner mellom de ulike politidistriktene i omfanget av bruken. Det kan tyde på at kompetansen rundt prosess og lovregler, men også bevissthet rundt muligheten, er variabel. Det har vært argumentert med at omvendt voldsalarm er for inngripende og utformingen av forbudssoner for komplisert å ilegge. I en situasjon hvor det er åpenbart at voldsutsatte og voldsutøvers behov for bevegelse og frihetsfølelse kommer i konflikt, kan det imidlertid ikke være noen tvil om at det er på høy tid å ta belastningen bort fra de voldsutsatte!