Nå er det ikke nødvendigvis slik at det som er gratis, ikke fører til noen konsekvenser. For førsteklassinger på skolene i Kristiansand vil dette valgløftet få flere følger dersom det blir gjennomført.

Flere skoler i Kristiansand bruker På sporet, som er et intensivt program for førsteklassinger som sliter med å komme i gang med lesing. På sporet er forskningsbasert, og kan vise til svært gode resultater for elever som følger programmet. Effektstørrelsen på deltakende elevers setningslesing, staving og ordlesing ligger alle over 0,56, som av forskere regnes som stor effekt. På sporet forsvinner ut av skolen sammen med skjermen.

Dragonbox skole er et matematikkverk som blir brukt på stadig flere skoler i Kristiansand. Læreverket består av matematikkbøker, konkreter og apper. I en effektstudie gjennomført av NIFU viser det seg at elever som bruker læreverket presterer betydelig bedre i matematikk enn referansegruppen. De har også vesentlig høyere motivasjon, samt at lærerne øker sitt engasjement og kompetanse for matematikkfaget. Dragonbox forsvinner ut av første trinn sammen med skjermen.

Teknologi i utdanning, en rapport fra UNESCO (2023) og den norske GrunDig-rapporten fra 2022 viser til internasjonale metaanalyser, en metode som slår sammen resultatene fra mange like studier slik at det er mulig å konkludere med høyere grad av sikkerhet.

Disse metastudiene konkluderer alle med positive effekter av å kombinere skjermbruk og vanlig læring, I motsetning til kun å drive tradisjonell undervisning.

Høyre hevder å være opptatt av kvalitet i skolen. Hvilken forskning støtter de seg på når de vil kaste skjermene ut fra første trinn?

Vi lærere har høye ambisjoner på våre elevers vegne. Førsteklassinger vil lære, og vi vil at de skal få en god start på skoleløpet ved å gi dem variert undervisning som fører til læring, lek, mestring og trivsel. Metodevalgene tar vi ut fra forskning.

Politikerne bør legge til rette for at vi kan gjøre jobben vår best mulig, ikke stikke kjepper i hjulene med lite gjennomtenkte vedtak.