Forrige mørkeblå regjering innførte såkalt fritt behandlingsvalg. Navnet er misvisende. I realiteten handlet det om at private helsebedrifter kunne tilby pasienter tjenester og sende regningen til staten. Målet med godkjenningsordningen var å redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. En evaluering har vist at fritt behandlingsvalg har bidratt til økt valgfrihet for noen pasienter, men den har i liten grad bidratt til å redusere ventetidene i spesialisthelsetjenesten eller stimulert de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Pengene til godt helsetilbud til hele befolkningen brukes rett og slett ikke riktig.

I dag er det slik at du kan etablere en helsebedrift og sende regningen til lokalsykehuset.

Det er de regionale sykehusene som har ansvaret for å sørge for forsvarlige spesialisthelsetjenester til befolkningen på statens vegne og finansierer tjenestene som tilbys av de godkjente virksomhetene i fritt behandlingsvalg. De regionale sykehusene har midlertid liten mulighet til å påvirke innholdet og kvaliteten på spesialisthelsetjenestene som tilbys av disse leverandørene.

Det svekker de regionale helseforetakenes mulighet til å utøve god planlegging og styring av ressursene. For noen helseforetak utgjør det store økonomiske utfordringer i tillegg til en utfordring med å rekruttere de gode fagfolkene.

Høyre er veldig glad i å snakke om ABB-reformen hvor de predikerer effektivisering i offentlig sektor. Men på helsefeltet sørger de for det motsatte, kun for å gi private rett til å sende en regning til offentlige sykehus, uten å stille krav til verken kvalitet eller effektivitet.

Jeg er glad for at jeg som vararepresentant denne uken kunne avgi min stemme om at vi skal ha fokus på å sikre at pasienter skal få god behandling og at den frie etableringsretten for helsebedrifter dermed blir avviklet. Vår felles offentlige helsetjeneste vil fortsatt benytte private og ideelle leverandører av spesialisthelsetjenester. Imidlertid vil disse tjenestene reguleres gjennom ordinære avtaler med de regionale helseforetakene basert på anbudskonkurranser.

Politikkens oppgave er å sikre god behandling, kapasitet og tilbud til alle pasienter. Da må helsepengene brukes riktig slik at pasienter får den behandlingen de har behov for.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.