Men den sammenligningen er det Høyres innvandringspolitiske talsperson selv som trekker i sitt tilsvar i Fvn 2.12.

Mitt varsko handler om vi er våkne nok når grensene for raushet, toleranse og humanitet blir satt i bevegelse og smalner inn. At vi vokter menneskeverdet og menneskerettighetene når disse utfordres.

Om Høyres beste forslag til løsning på dagens globale flyktningsituasjon er asylbehandling i tredjeland, da er det grunn til å rope varsko. Av mange grunner. Den aller viktigste er den subtile devalueringen av vårt internasjonalt bindende asylinstitutt, og den ansvarsfraskrivelsen en slik tenkning medfører. FNs høykommisær for flyktninger har sterke innvendinger, og uttaler klokelig at «ansvaret for flyktninger må fordeles, ikke flyttes over til tredjeland» (Bistandsaktuelt, 20.5.2021).

Deretter er ordningen allerede forsøkt gjennomført av Storbritannia. Et fly sto klart for avgang til Rwanda 14. juni i år, men ble stoppet av den europeiske menneskerettsdomstolen (ECHR). Ordningen vurderes å være i strid med FNs flyktningkonvensjon på en rekke punkter.

Argumentet om å hjelpe mange flere i nærområdene høres tilforlatelig ut, men det holder ikke. Det er ikke lenger plass eller mulighet til å utøve human og tilstrekkelig hjelp i nærområdene, de er allerede overbelastet. Asylmottak i tredjeland betyr dessuten at mennesker deporteres til land de aldri har vært i. Det er ikke mulig å kalle dette å hjelpe i nærområdene.

Partiet Sentrum har mange konkrete forslag til en verdig og human asyl- og innvandringspolitikk.

For oss er det grunnleggende at alle som kommer til landet møtes med raushet og medmenneskelighet ut fra hvert enkelt menneskes grunnleggende verdi – uansett om årsaken er arbeid, fattigdom, krig, konflikt, forfølgelse eller klimaendringer.

Dette innebærer at vi må stå opp for flyktningretten og asylinstituttet. Vi mener at Norge kan ta imot flere kvoteflyktninger og asylsøkere, og at flyktningbegrepet ikke innskrenkes til å kun å gjelde de som er personlig forfulgt. Norge må stå i front for å fremme internasjonalt samarbeid, særlig at det etableres forordninger for klimaflyktninger.

Partiet Sentrum vil at Norge grunnlovsfester retten til å søke asyl, og vi tar til orde for å skrote Dublin-avtalen som gir en uforholdsmessig stor belastning på landene i Sør-Europa.

Praksisen med regelmessig revurdering av oppholdsstatus og begrensede tillatelser må endres. Dette gir utrygghet og hemmer integrering.

Norsk asyl- og innvandringspolitikk har vært gjenstand for stadige innstramminger de senere årene. Innvandringsregulerende hensyn har i økende grad trumfet barns beste og menneskelige hensyn. Partiet Sentrum vil vende fokuset tilbake på enkeltmenneskene, barna og familiene.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.