9 av 10 skole- og barnehageledere mener lønnen ikke står i samsvar med ansvaret som ligger til stillingen. I disse dager forhandler våre tillitsvalgte om ledernes lønn lokalt. For barna og elevenes skyld håper vi at kommunene nå sikrer attraktive arbeidsvilkår for landets viktigste ledere.

I Skolelederforbundet har vi et motto: «Vi løfter landets viktigste ledere.» Ved første øyekast kan kanskje formuleringen virke noe selvhøytidelig. Men vi mener vi har god dekning for påstanden. Mange vil nok si seg enige med Skolelederforbundet i at gode skoler og barnehager er fundamentet for et godt samfunn. Lærerens rolle i skolen er lett å forstå, men hvorfor er lederen så viktig?

Forskning viser at svaret ligger i lederens utvikling av det profesjonelle laget i skolen. Gode ledere styrker skoler og barnehager gjennom å (1) sette riktig retning for organisasjonen, (2) utvikle hver enkelt medarbeider og (3) utvikle organisasjonen som kollektiv. Viviane Robinson fra University of Auckland har i sin forskning vist sammenhengen mellom skoleledelse og elevenes læring og utvikling. En rekke norske forskere underbygger samme bilde. Det samme gjør Skolelederforbundets egne forskningsundersøkelser.

Hvor ble rektorene av?

Med viktigheten av god ledelse i skole og barnehage i bakhodet, er det ikke rart at Skolelederforbundet nå er bekymret. Hele det siste året har det kommet mange meldinger om at det er vanskelig å få nok kvalifiserte søkere til rektorstillinger og styrerstillinger. Mange steder har null søkere blitt vanlig. Grunnskoler sliter mer enn store, men også byskoler med mange elever opplever utfordringer med å rekruttere og beholde skoleledere. Historiene fra rundt om i landet er at man må lyse ut stillingene på nytt mange ganger. Til slutt ender man kanskje opp med en konstituert rektor hentet fra samme skole, før man får tilsatt noen i stillingen. Situasjonen i videregående skole er noe bedre, men også der opplever man mange steder høy turnover i ledelsen. Hva er så grunnen til at så få kvalifiserte kandidater ønsker å ta på seg en av landets viktigste og mest givende lederjobber?

Krevende arbeidssituasjon

I en rapport fra i fjor, utført av OsloMet og Høyskolen i Innlandet, oppgir nesten halvparten av mellomlederne i skolen at de ikke ser for seg å ta steget opp til rektorjobben.

De som har svart trekker blant annet frem følgende hovedårsaker til at de ikke ønsker å bli rektor:

  • Svært høy arbeidsbelastning

  • For mange administrative oppgaver

  • For lite støtte fra skoleeiers side

Lønn som gjenspeiler ansvaret

Ifølge en helt ny spørring blant våre medlemmer mener 90 prosent at lønnsnivået til ledere i oppvekst- og opplæringssektoren ikke står i samsvar med ansvaret og arbeidsbyrden. For å forebygge en lederflukt fra skole og barnehage er en opprusting av støtteapparatet rundt ledelsen, muligheter for profesjonell utvikling og bedre lønns- og arbeidsvilkår nødvendig. Vi må styrke rekrutteringen til lederstillinger innen opplæring- og oppvekstsektoren. Tilbudet til våre barn og unge avhenger av det.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.