Begrunnelsen for hvorfor dette er så viktig ble støttet av forfatter Siri Helle i en utmerket kronikk – «Bygdeliv for tunge tider» – i Klassekampen for en tid siden.

I de tidligere kommunene Søgne og Songdalen var det avsatt områder til spredt bosetting i kommuneplanene. Det gjør at enkeltstående boliger ved generasjonsskifte o.l. kan oppføres uten at en må søke dispensasjon noe som er både kostbart og ressurskrevende. For Kristiansands del «hadde de ikke noe sånt», som en saksbehandler uttrykte det.

Levende bygder er en viktig kvalitet som vi har greid å opprettholde i dette landet. En bevisst distriktspolitikk gjennom mange år har gjort at vi stort sett har greid å opprettholde bosetning i utkant-Norge. Men trenden går i retning av sentralisering, og overordnede myndigheter gjør alt for at vi skal bo høyt og tett i «kasser og bur», langs kollektivakser i framtiden. Vi er innforstått med at den største befolkningsveksten må skje rundt byer og tettsteder, men det er viktig å ha to tanker i hodet på en gang. Det ene må ikke hindre det andre.

Småbruk er svært ettertraktet for svært mange. De fleste som ønsker å bosette seg på landsbygda ønsker god plass rundt seg og i langt større grad enn tidligere å kunne dyrke grønnsaker eller hogge sin egen ved. Det er ikke mange småbruk til salgs. Og svært mange kommer veldig høyt i pris.

Både koronapandemien og krigen i Europa har vist sårbarheten som var utenkelig for få år siden. Samfunnet endrer seg, og vi kan ikke basere oss på at andre kan produsere maten vi trenger. Selvforsyning er blitt mer «trendy», og det er godt.

Sp og MDG ble enige om å fremme et forslag om at spredt bosetting skulle tillates i avsatte områder til landbruk, natur og friluftsliv (LNF) i forbindelse med arbeidet med Kommuneplanens arealdel. Dette fikk full tilslutning fra de andre partiene i bystyret. I kommuneplanen for Nye Kristiansand som skal ut på høring i løpet av nær framtid, er det tre «kategorier» LNF-områder. Den aller strengeste er områder hvor et hvert tiltak krever dispensasjon fra planverket. Dernest er det områder hvor det kan foretas enkle tiltak på eksisterende bygninger og så er det områder som er avsatt til spredt boligbygging. Der kan det settes opp enkeltstående boliger i et visst antall på ulike steder i kommunen uten dispensasjonssøknad.

Nå kan innbyggerne se og komme med synspunkter på planen som kommer ut på høring. Områder som er satt av til spredt boligbygging bør i størst mulig grad gjenspeile virkeligheten. Der ønsker vi synspunkter fra innbyggerne før arealplanen endelig vedtas.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.