Vi er avhengige av frivillig innsats på mange områder, og det skaper store samfunnsverdier – både økonomisk, men ikke minst i form av at det skaper sosiale fellesskap, opplevelse av tilhørighet og gir oss opplevelse av å kunne være til nytte for andre.

Å bidra til fellesskapet har sterk tradisjon i Norge. Vi er et land der vi bryr oss om hverandre, tar vare på hverandre og der vi stoler på hverandre. Dette er verdier som det er viktig at vi er bevisste på å ta vare på. Samtidig opplever vi at noe har endret seg. Man verner og hegner mer om seg selv og sitt og forskjellene øker mellom de som har mye og de som har lite. Mange lever livene i utenforskap. Gode møteplasser, bl.a. gjennom frivilligheten, kan bidra til større grad av inkludering og økt livskvalitet. Det er flotte arenaer for integrering av mennesker. Vi må derfor fortsette å bygge sterke fellesskap, vi må fortsette å engasjere oss i frivillig arbeid, og vi må fortsette å bry oss om hverandre.

Dessverre har denne regjeringen gjort frivillig arbeid vanskelig for mange organisasjoner, ved å kutte i statlige overføringer. Gjennom media har vi møtt fortvilte mennesker som opplever at deres tilbud blir borte. KrF vil jobbe for at frivilligheten skal bestå og vokse, gjennom gode og forutsigbare finansieringsordninger. KrF mener at frivillig arbeid ikke kan og ikke skal erstattes av staten.