Det er politikerne som skal avgjøre hvilke klagesaker som er prinsipielle, og hvilke saker som kan sette grunnlag og presedens for andre saker. Vi har ikke gitt administrasjonen fullmakt til å vurdere slike saker for oss, det klarer vi aller best selv.

Det lokale selvstyret har ett nivå som ivaretas av kommunens administrasjon. Like viktig vil det være at klagebehandlingen gjøres av A&M-utvalget, som er politisk nivå. Det er på dette nivået det lokale selvstyret utøves, med mulighet for politisk skjønn. At de som har avslått en søknad, ikke er de samme som behandler klagen er dessuten et viktig rettsikkerhets-prinsipp.

Areal & Miljø-utvalget har respekt for Statsforvalteren som endelig ankeinstans i slike saker. Vi vil sikre at saker som sendes til ankebehandling der er fullverdig behandlet i kommunen. Derfor bør klagesaker være vurdert både av kommunens administrasjon og av politikerne.

Kommunalt selvstyre inklusiv politiske vurderinger er viktig i Statsforvalterens prinsipielle og juridiske sluttbehandling av klagesaker. Dette innebærer at flere klagesaker kan bli avgjort av og i kommunen, og at Statsforvalteren av den grunn ikke belastes mer enn høyst nødvendig.