Det siste tiåret har sysselsettingen i Norge falt. Inntektene fra handel med utlandet er en forutsetning for å finansiere våre sterke velferdsordninger. Vi er glad for at Hurdalsplattformen slår fast at den har mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030.

Vi er landsdelen nærmest Europa og resten av verden. Vi er allerede 3. største eksportfylke målt i kroner, kun slått av Vestland og Møre og Romsdal. Det er takket være et næringsliv som leverer bla til olje- og gassektoren, bilindustrien, farmasøytisk industri, solcelle- og vindmøllerindustrien og høyteknologisk bearbeiding av metaller.

Vårt næringsliv er godt rustet for å bidra til økningen i eksport som landet vårt trenger. Nye satsninger innenfor bla batteriproduksjon, havvind, biozin, hydrogen, blå og grønne næringer gir unike muligheter for regionen vår for ytterligere eksport og verdiskaping til glede for fellesskapet.

Skal vi lykkes med satsningen må Agder levere riktig kompetanse til rett tid.

Agder fylkeskommune har ansvar for de videregående skolene og Fagskolen. Dermed blir fylkeskommunen en av de viktigste suksessfaktorene for den grønne industribyggingen som kommer.

Den mest etterspurte kompetansen i arbeidslivet i dag er fagarbeideren, og i framtida vil behovet bli enda større. Dette gjelder i hele arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor. Fylkeskommunen har ansvar for å tilpasse skolene til arbeidslivets behov, slik at vi har mest mulig sjans til å lykkes. Utdannes for lite fagfolk, kan konsekvensen bli at nye næringer ikke klarer å etablere seg, eller at eksisterende arbeidsplasser mister sine ansatte.

Det er mange aktører som har behov, innspill og eierforhold til diskusjonen om kompetansebehovet i regionen framover. Det er bra!

Vi er avhengig av et koordinerende ledd, for å unngå pulverisert arbeid og sikre ansvar for en helhetlig kompetansestrategi.

Dette ansvaret ligger naturlig til fylkeskommunen. Tar ikke fylkeskommunen dette ansvaret på alvor får vi et pulverisert arbeid, som i verste fall resulterer i ingenting. Det handler om å koordinere, legge til rette og dimensjonere utdanningstilbudene i videregående opplæring. Fagskolen er også essensiell, og må kobles tett på i alle sammenhenger. Kompetansebehovet som meldes inn fra klyngene er viktig informasjon for alle, men spesielt for Yrkesopplæringsnemda som har et viktig oppdrag gjennom opplæringslova når det gjelder dimensjonering og behov for kompetanse.

Vi mener det bør vurderes ny behandling av Kompetansestrategien allerede nå.

Det neste tiåret vil vise om vi klarer utfordringene med nok kvalifisert arbeidskraft til regionen. Vi vil at alle, både ungdom og voksne, skal være kvalifisert for en trygg og sikker jobb. Dimensjonerer vi kompetansetilbudet riktig, så kan vi også bygge velferden videre, og vi vil klare å inkludere flere i arbeidslivet.

Skal vi klare det må vi ha en aktiv fylkeskommune som griper mulighetene vi har foran oss.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.