De siste 20 årene har lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge minket.

I 2001 hadde kvinner i gjennomsnitt 83,3 prosent av menns lønn. I 2021 var denne andelen på 87,9 prosent, ifølge tall fra SSB målt ved månedslønn.

Utviklingen går i riktig retning, men med museskritt. Det er et paradoks at det i Norge som er et av verdens mest likestilte land fortsatt er et svært kjønnsdelt arbeidsmarked.

Årsakene til lønnsforskjellene er sammensatt. Det er blant annet flest menn som ligger på lønnstoppen gjerne i privat sektor. Det er også på toppen at vi finner de største lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, viser lønnsstatistikker.

Rasha Abdallah er rådgiver på Senter for likestilling på Universitetet i Agder. Foto: Kjetil Reite

Kvinner er overrepresentert i offentlig sektor. 70 prosent av ansatte i offentlig sektor er kvinner. I privat sektor er det 60 prosent menn, ifølge SSB-tall. Vi har fortsatt stereotypiske og kjønnsnormative oppfatninger om hvilke yrker som passer for kvinner og menn. Dette preger vårt budskap og mulighetsrommet vi viser i bilder og i utlysningstekster. Vi blir ikke det vi ikke ser. Det er derfor viktig at det jobbes med representasjon ikke bare i rekruttering, men også i bildebruk og annen kommunikasjon.

Vi blir ikke det vi ikke ser.

For å få en bærekraftig utvikling må likestillingsarbeidet foregå på flere plan, blant annet gjennom tiltak rettet mot kjønnsdelte utdanningsvalg, kjønnsdelt arbeidsmarked, tiltak for å øke andelen heltidsstillinger i offentlig sektor og et seriøst rekrutteringsarbeid for å sikre en god sammensetning i arbeidsstokken.

1. januar 2020 ble bedriftenes aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) på likestillingsområdet styrket. Arbeidsgivere plikter å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Aktivitetsplikten gjelder alle diskrimineringsgrunnlagene som er oppstilt i likestillings- og diskrimineringsloven.

Arbeidsgiver skal blant annet kartlegge lønnsforskjeller, lønnsvilkår, kjønnsbalanse, deltidsarbeid og andel som tar ut foreldrepermisjon. Arbeidsgiver skal videre redegjøre for hvordan det jobbes aktivt og planmessig på de ulike områdene.

Det gir et viktig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for arbeidsgivere og tillitsvalgte som bør brukes til å tette lønnsforskjellene mellom kjønnene og utvikle fremtidens arbeidsliv i tråd med FNs bærekraftmål.

Det er behov for flere kvinner i toppledelsen og en strategi for å rekruttere og holde på kvinner i topplederstillinger. Rekrutteringsutfordringene i offentlig sektor vokser i takt med et stadig økende tjenestebehov og forventning til at tjenestene skal gjenspeile befolkningen. Lønningene må bidra til å gjøre stillingene mer attraktive også for menn om vi skal lykkes med å få et mindre delt arbeidsmarked.

For å forstå kompleksiteten i samfunnsutviklingen og samfunnsutfordringene som skal løses, må vi ha med alle perspektiv og alle sektorer. Det er derfor helt avgjørende at vi lykkes med å lage et arbeidsliv som verdsetter likestilling og mangfold.

Senter for likestilling har i samarbeid med forskningsinstituttet NORCE et prosjekt der arbeidet med ARP gjennomgås for kommuner og bedrifter i Agder. Det blir spennende å se status og utviklingen for likelønn og likestilling på Agder.

Forhåpentligvis beveger vi oss i riktig retning!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.