Mange i Songdalen og Søgne vil fremdeles ikke være en del av nye Kristiansand.

Saken handler i første omgang om demokrati. Det handler også om kynisme, der mange ser prisen på alt, uten verdien av noe. Spesielt etter at Statsforvalteren sin rapport ble fremlagt.

Som innbygger i den gamle Kristiansand synes jeg det er merkelig hvor lett politikere i Kristiansand bystyre tar på demokratiet vårt.

Både Søgne og Songdalen sa nei til å bli sammenslått med Kristiansand. Da gjennom en demokratisk folkeavstemning. Det var veldig lite omtale av kostnadene ved denne sammenslåingen, i motsetning til den oppmerksomhet vi nå ser rundt en potensiell oppløsning.

Det er liten eller ingen omtale av fordelene det er ved å bo i små kommuner, hvor det er mindre avstand mellom få som styrer, og alle som blir styrt.

Bystyret har en overvekt av medlemmer fra gamle Kristiansand. Av 71 medlemmer i bystyret er 51 fra gamle Kristiansand, 12 fra Søgne og 8 fra Songdalen.

Etter at statsforvalteren har fremlagt sin rapport, så har Fvn kunnet melde at et flertall i bystyret vil allerede nå stanse ethvert forsøk på en folkeavstemning om deling av Kristiansand. Dette skrev Fvn den 24.01. 2023.

Skisland (AP) prøver fremdeles å få regjeringen til å snu.

Ordførervervet medfører å være ordfører for alle, også innbyggere i det som nå defineres som bydelene Songdalen og Søgne. Akkurat det synes AP lokalt å ha glemt. Glemselen utspiller seg gjennom Skislands mange sprell for å beholde storbyen.

AP i Kristiansand har også gått mot sin egen regjering. De synes å overse at folk stemte i stortingsvalget for en annen regjering, noe vi fikk. Den nåværende regjeringen gikk til valg også på å oppløse tvangsammenslåtte kommuner!

Saken er også nevnt i Hurdalsavtalen. Når Støre og Vedum holder sine løfter, så går altså Skisland og AP mot sin egen regjering. En så mangelfull forståelse av lojalitet mot eget parti og partiprogram er sjelden å oppdrive i dagens Norge.

Det er alvorlig.

Innbyggerne som deltok i folkeavstemningen, forsvinner fra oppmerksomhet i det offentlige rom.

Men, det utvises også maktarroganse og forakt også for oss i gamle Kristiansand som fremdeles håpet på demokrati med opphav i folkeviljen og folkestyret.

Dette er en skremmende utvikling.

For hvordan kan befolkningen stole på våre folkevalgte om de ikke bryr seg om et levende demokrati? Som overkjører folkeviljen?

For hvordan kan befolkningen stole på våre folkevalgte om de ikke bryr seg om et levende demokrati?

Politikere er befolkningens tillitsvalgte. De skal lytte til dem som har gitt dem deres posisjoner, som gjennom valg har gitt dem tillit. Ikke overstyre den lille mann og kvinne.

Politikere i Kristiansand synes å fremme et meritokrati, eller et elitestyre.

Dette går ut over hele limet i samfunnet vårt. Nemlig tilliten. Hadde politikere vært tillitsvekkende, hadde de gått inn for ny folkeavstemning i disse to kommunene, allerede da regjeringen gav klarsignal til dette. Da regjeringen holdt løftet til sine velgere.

Hva er prisen på tillit, og ikke minst, hvilken pris kan settes på et demokrati med opphav i folkeviljen?

Dette er ikke målbart ved første øyekast i kroner og ører, men har alt å si for utviklingen av samfunnet vårt, både nå og i fremtiden.

For hva er et samfunn der demokratiet forvitrer, og folk ikke lenger kan ha tillit til verken politikere, media, embetsverket, eller hverandre?

Et slikt samfunn ønsker iallfall ikke jeg å leve i.

Min tillit til politikere i Kristiansand bystyre, hvor jeg personlig fortsatt vil være innbygger i Kristiansand, uansett om kommunen blir oppløst eller ei, er i ferd med å forvitre.

Motvekt mot elitepolitikere/embetsmenn, og sterke stemmer i samfunnet, som har påberopt seg eiendomsretten til begrepene og deres innhold, synes stadig forsøkt kneblet. Synliggjort gjennom Skisland, og et flertall i bystyret i nye Kristiansand sin faktiske atferd i denne betente saken.

Samt deler av media sin manglende evne til å se lenger enn verdier som kan regnes i kortsiktige beregninger i kroner.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.