Uttalelsene fra tiltakshaver Kenneth Kristiansen og Bjerke Industrier v/Ola Mæle, viser kun til «at det er lov å prøve seg» - for å skape kaos.

Verre er det med fagleder på byggesak som i vedtak har avgjort at sjøbod med brygge skal fjernes innen 15.03.21. Hvis ikke påløper tvangsmulkter/tvangsfullbyrdelse, jf. rettskraftig dom.

Jensens advokat har purret på fjerningen adskillige ganger i årene 2020, 2021 og 2022 - uten svar - tilsynelatende trenert av fagleder Værholm. Påstanden, at Unni Jensen har klaget på kommunens «lange» saksbehandlingstid til Sivilombudet, stemmer ikke. Klagen gjelder kommunens «manglende svar» i strid med forvaltningsloven, som fremdeles ikke er ferdig behandlet hos Sivilombudet. Vedr. fagleders påstand om kapasitetsprobler, kan det opplyses at han både før og etter har utført en mengde vedtak - men vedtak som er rettskraftig avgjort av domstolen, og i tillegg av øverste forvaltningsorgan, er begrunnet i avisen med «mindre tiltak» som ikke er prioritert - forstå den?

Det stemmer at tiltakshaver kan søke om brygge i samsvar med reguleringsplanens bestemmelse, etter at sjøboden er fjernet. Men det er ikke nødvendig fordi tiltaket «sjøbodmodul med fundament» er plassert utenfor tiltakshavers ilandstigningsbrygge. Den står der fremdeles - helt i tråd med gjeldende reguleringsplan.

Værholm mener at tiltakshavers forsøk med «ny søknad om samme tiltak på samme sted» må «realitetsbehandles». Det er ikke nødvendig fordi søknaden allerede er «realitetsbehandlet» i tiltakshavers klager til Statsforvalteren i åtte mndr., inntil KMD´s endelige avslag, sitat: «Avslaget på dispensasjon til sjøbod med brygge stadfestes, slik at søknad om dispensasjon og søknad om byggetillatelse avslås. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.»

Til kommunens opplysning om at tiltakshavers klagesak kommer til politisk behandling i løpet av november, viser jeg bl.a. til en uttalelse fra Høyres tidligere forsvarsminister på Dagsnytt 18 i juni 2021, sitat:

«I en rettsstat kan ikke politikere «overprøve» domstolens avgjørelse,»

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.