Tidligere i år var det langs Tangvallveien mot Lunde. Det er kostnadskrevende infrastruktur det dreier seg om. Fornyelse og vedlikehold av et komplekst rørledningssystem for vann og kloakk i hele Kristiansand. En kombinasjon av ingeniør- og fagarbeid som bygger under lovpålagte krav.

Så til retorikken om storkommunen. Renseanlegget i Høllen har vært i fokus noen ganger, mens alt annet teknisk omkring vann og avløp har kommet i andre rekke.

I hovedplan avløp og vannmiljø 2013 -2025 kan man lese:

*Trysnes fikk eget renseanlegg i 1993 og Ålo fikk slamavskiller i 1998. Etter den tid har kommunen underinvestert i avløpssektoren og i anleggene. Grunnen er at administrasjonens fokus har vært knyttet til kommunens høye vekst og bygging av nye tekniske anlegg i boligområder og industriområder. Resultatene fra prøver i slam på renseanlegget og på utslipp i overløp og lignende, viser at forfallet har startet. Det er kritisk behov for jevnlige investeringer for å opprettholde det nivået som var på slutten av det forrige århundre.

*Av de omkring femti pumpestasjonene er mange nå førti år gamle og trenger til større rehabilitering og oppgradering.

*Utslippstillatelser stiller krav til overvåkning av resipientene.

*Mer bruk av fett i husholdningene fører trolig til at ledningsnettet har utfordringer i forhold til transportkapasitet. Dette sammen med dårlig fall og svanker, som igjen krever rutinespyling av ledningen. Men først må det utarbeides oversikter.

*Løpende oppgradering av stasjonene for å begrense utslipp, samt ha oversikt over transporterte avløpsmengder.

*Nasjonalt regelverk krever at vi sikrer våre egne anlegg mot tilbakeslag på vannledningsnettet. Dette gjelder i hovedsak pumpestasjonene. Nytt i forhold til forrige handlingsplan.

*I enkelte avløpsområder har vi utfordringer med pukk, stein og andre fremmedlegemer som fører til større slitasje og risiko for stans av stasjonene. Noe av dette kan løses ved å montere steinfangkummer før stasjonene. Nytt i forhold til forrige handlingsplan.

*Bygge nytt kloakkrenseanlegg for Søgne og Songdalen for å tilfredsstille sekundærrensekrav samt fremtidig vekst på grunn av utbygging.

*Vi har utfordringer med at vi har for mye fremmedvann inn på avløpsnettet. Dette må utredes samt at det deretter må utarbeides handlingsplaner med tiltak og kostnader.

*Klimaendringer fører til at vi må utrede om vi har flaskehalser i overvannssystemet med blant annet data-modeller med videre.

*Utrede hvilke tiltak som må settes inn for å sikre at veksten i avløpsmengder fra Kjelland- og Leireheia kommer frem til renseanlegget.

*Revidere normen for vann og avløp i samarbeid med knutepunktkommunene.

*Oppdatere oversiktene på olje og fettutskillere i kommunen. Sjekke ut behov for på-slipps-avtaler i forhold til næringsabonnementene. Den største konsentrasjonen av bedrifter finnes på Mjåvann i Songdalen. Så dette krever at Songdalen også gjør sin del av jobben.

*Behov for å få et system for forvaltning-drift og vedlikehold (FDV) innenfor vann og avløp, det for å sikre god og riktige prioritering av drift og vedlikehold. Nytt i forhold til forrige handlingsplan. Tilknytte sentrumsnære husstander til offentlig kloakkrenseanlegg. Der hvor vannledninger også må skiftes, dekkes dette over vannforsyningsområdet.

*Utrede sammenslåing av Ålo og Trysnes renseanlegg.

*Utrede behov for oppgradering av Trysnes renseanlegg.

*Tilknytte sentrumsnære husstander til offentlig kloakkrenseanlegg. Der hvor vannledninger også må skiftes, dekkes dette over vannforsyningsområdet.

*Det må løpende vurderes om vi er riktig bemannet og organisert i forhold til de oppgaver og ansvar som avløpssektoren krever. Konsekvens og kostnader uavklart.

*Tiltak og kostnader i planen innarbeides i gebyrgrunnlaget for avløpstjenestene i kommunen, hvor kommunestyret har vedtatt at vi skal ha full kostnadsdekning/selvkost.

Mine tanker til slutt. Jeg stemte ja til kommunereformen i 2016. I dag føler jeg å ha gjort rett.