Vi som vil ha Søgne kommune tilbake har gjennom innsyn og uthenting av offentlig tilgjengelige dokumenter beregnet hvordan Søgnes økonomiske utgangspunkt kan bli etter en oppløsning av tvangsekteskapet med Kristiansand.

Årsregnskap, økonomiplaner og de enkelte prosjektene har blitt gjennomgått i dette arbeidet. Flere av de store byggeprosjektene har blitt rimeligere enn det Søgne budsjetterte for i sin siste økonomiplan, mens andre prosjekter ikke har blitt realisert som planlagt.

Også driftsresultatet for det siste året som egen kommune, som ble ca. 45 millioner bedre enn budsjettert, er tatt med. På bakgrunn av disse gjennomgåtte forholdene viser våre beregninger at lånegjelda kan bli over hundre millioner mindre enn forutsatt i siste økonomiplan og at gjeldsbyrden da blir ca. kr 82.800 pr. innbygger. I tillegg vil vi etter våre beregninger, uten å inflasjonsjustere det Søgne hadde med seg inn i storkommunen, få med oss ut ca. kr 13.200 pr. innbygger i oppsparte midler.

Til sammenligning vil gjeldsbyrden for Kristiansand være på ca. kr 95.400 og oppsparte midler der ca. kr 3100 pr. innbygger.

I tillegg vil Søgnes eierandel og utbytte i Agder Energi fremover bli omtrent dobbelt så stort som Kristiansand pr. innbygger. For 2021 ville AE-utbyttet for Søgnes del ha blitt ca. 12 millioner.

De økonomiske forholdene ligger etter vårt skjønn godt til rette for å drifte Søgne som egen kommune med gode tjenester og høy aktivitet.

Vi tror bestemt at både Kristiansand, Songdalen og Søgne vil klare seg fint økonomisk fremover uavhengig av kommunestruktur. Vi har ikke behov for å svartmale på vegne av andre. Bakgrunnen for denne gjennomgangen og leserinnlegget er å slå tilbake mot utsagn fra sammenslåingsforkjempere som bastant hevder at Søgne ikke vil ha sjans til å klare seg økonomisk.

Det er mer riktig å si at Kristiansand vil klare seg dårligere uten Søgne enn det Søgne vil uten Kristiansand. De store investeringsprosjektene innen skole og helse fører riktignok til en økning i gjeldsgraden i forhold til hva Søgne hadde før tvangssammenslåingen. Men samtidig ble det bygget for fremtiden. Både skolekapasitet og eldreomsorgen er sikret for lang tid fremover. Dette i motsetning til mange andre kommuner, deriblant Kristiansand, som spesielt innen eldreomsorgen står foran store investeringer.

Nå venter vi spent på Statsforvalterens utredning og hva som blir konklusjonen derifra.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.