I den krevende verdenssituasjonen vi står i nå, er vi enig i at vi nasjonalt og lokalt må bidra og hjelpe til. Da mener vi at politikk som fremmer selvstendighet og inkludering, er langt mer effektiv enn politikk som baserer seg på et langsiktig omfattende og ressurskrevende støtteapparat. Det som i første rekke skiller vår politikk fra Arbeiderpartiets, er vår tro på at vi mennesker er forskjellige og at «one size» ikke passer alle. Det gjenspeiles i vår politikk.

Vi og flere av våre kolleger i bystyret har opplevd å bli godt integrert her i Kristiansand. Det i en kommune som gjennom en årrekke har vært Høyre-styrt, med unntak av en urolig periode de siste fire årene.

Høyre er opptatt av at alle som innvandrer til Norge, skal bli en del av det norske samfunnet. Men da må også integreringstilbudet være tilpasset hver enkelt. Nøkkelen til å bli en del av et lokalsamfunn, er språk. Ulike personer har ulike forutsetninger både for å komme gjennom introduksjonsprogrammet og for å komme videre ut i samfunnet. Høyre vil tilpasse integreringen på ulike måter for innvandrere med forskjellig bakgrunn. En med høy utdanning og yrkeserfaring kan ikke ha samme tilbud som en analfabet.

Vår erfaring er at vi lykkes med integreringen når vi legger til rette for at flyktninger raskt kan tilegne seg norsk språk og kultur gjennom utdanning og arbeid. Det er det viktigste både for den enkeltes selvfølelse og selvstendighet, og også for muligheten til å bidra i det norske samfunnet. Arbeid reduserer avhengighet av sosialhjelp og motvirker klientifisering.

Langsiktig avhengighet av sosial støtte er i mange tilfeller unødvendig og er en uheldig konsekvens av en politikk som ikke setter individets evne og ønske om å bidra til samfunnet i førersetet. Det er en politikk vi i Høyre ikke ønsker. Miljøene med flerkulturell bakgrunn har sett at det er hverdagspolitikken som teller, ikke bare stemmefisking ved valg. Høyre står støtt i vår integreringspolitikk.