Dere sitter som eiere av konsesjonskraft som er 10 % av all vannkrafta vi produserer, og dere er majoritetseiere i 17 kraftselskaper/-konserner som eier de resterende 90 %. Staten har også eierandeler i flere av disse kraftselskapene i tillegg til at de eier Statskraft.

I 2021 var den samla produksjonen på 159 Twh som var ny rekord. Dersom en priser denne krafta med 50 øre/kwh, vil det utgjøre 79,5 milliarder kroner. 1 øre/kwh ekstra utgjør 1590 millioner kroner! Produksjonskostnadene på denne krafta skal visst være ca 11 - 12 øre/kwh, det samme som dere må betale for konsesjonskrafta.

Det er dere som eiere som kan bestemme hvordan denne krafta skal selges.

I dag selges nok en del av denne krafta på de fysiske børsene, som NordPool, til spotpris time for time ett døgn frem i tid. Men mesteparten blir nok prissikret/solgt gjennom finansielle instrumenter som f. eks. derivater, på de privateide finansielle strømbørsene som Nasdaq. Der kan aktører selge og kjøpe derivater/strøm fra 2 døgn til 6 år frem i tid, fordelt på døgn, uker, måneder, kvartal og år.

Og på disse privateide finansielle strømbørsene opererer også strømspekulantene. De kan kjøpe og selge derivatene /strømmen flere ganger før den til slutt blir solgt på de fysiske børsene til spotpris en dag av gangen.

Vet dere at:

  • i årene 2016 – 2020 fikk dere her sør i snitt ca 30 øre/ kwh for den krafta dere solgte.

  • spotprisen har aldri vært så lav som den var i 2020 da snittet var 11,6 øre/kwh.

  • i 2021 ble det rekord den andre veien med en spotpris på 76 øre/kwt i snitt.

  • fra høsten 2021, etter at Putin hadde startet energi krigen med Europa og forsterket av bl. a. krigen i Ukraina, har prisene vært helt ville.

Hva ønsker dere som krafteiere å gjøre i denne situasjonen?

Skal dere si til konserndirektørene og styrerepresentantene i kraftselskapene og KIKS-selskapene: «Utnytt situasjonen med krig og kriser, gå på de privateide børsene og prøv å få mest mulig for krafta vi produserer. I tillegg bør dere kjøpe og selge derivater/ strøm slik at vi kanskje kan tjene enda mer.»

Alternativt kan dere si: «Vi ønsker at dere trekker en forsvarlig andel av kraftproduksjonen vekk fra de privateide finansielle børsene og heller pris-sikrer oss ved å støtte næringsminister Jan Christian Vestre med å inngå «billige» 3, 5 og 7-årige fastprisavtaler.»

Dersom dere som eiere gjør et slikt knep, vil dere få flere fluer i en smekk:

•En fastpriskontrakt til 60 øre vil gi eierne dobbel så mye for krafta som det de fikk i snitt i årene 2016 -2020 - og med ca. de samme produksjonskostnadene på ca. 12 øre/kwh.

•Dere vil sørge for forutsigbare gode inntekter til kraftselskapene og samtidig forutsigbare gode inntekter/utbytter til kommunene/ fylkeskommunene/eierne.

•Dere vil være med på å redde bedrifter og sikre arbeidsplasser. Mange bedrifter som nå sliter, sier at dersom de får kjøpt fastpriskontrakter til 50 -60 øre/kwh, så vil de ta inn permitterte og begynne å investere igjen.

•Dere vil være med på å sikre det grønne skiftet.

•Dere slipper å sitte igjen med kanskje en vond følelse i magen, som mange får når de vet at de utnytter situasjonen med krig og kriser til å tjene mest mulig penger.

Dere må huske at dere vil bli møtt med motforestillinger / motargumenter dersom dere vil gjøre et slikt knep:

•Noen vil kanskje si at det ikke er lov, og prøve å vise til EØS- avtaler etc.

Men det må være klart at dere som eiere ikke kan pålegges å selge krafta gjennom de privateide finansielle børsene!

•Noen vil kanskje si at fastprisavtaler til 50 – 60 øre ikke er en forretningsmessig riktig pris og dermed ulovlig. De som har spekulert på de finansielle børsene, og kanskje sitter med derivater/ strøm som de har kjøpt dyrt (kanskje av Putins tradere/ strømspekulanter?), vil nok prøve å hevde at det er (de ville) børsprisene som er de forretningsmessige riktige prisene.

•Noen vil kanskje hevde at vi må selge konsesjonskrafta på børsen, for vi har ikke lov til å selge fastprisavtaler til noen når vi ikke har nok til alle. Da kan dere konsesjonskraftseiere bare ta på dere hatten som kraftverkseiere og si: «Vi har nok til alle!»

Lykke til med jobben dere bør ta!