Når Morten Mosberg fra interessegruppen som ønsker å dele opp kommunen etterlyser et nyansert bilde av realitetene, for så å komme med sine egenproduserte faktaopplysninger, da er det grunn til å være på vakt.

Intensjonen med Inndelingslova? Ja hva er den? Det er i hvert fall ikke å oppfylle valgflesk fra Senterpartiet. (Helt uavhengig av hva man måtte mene om kommunegrensene.)

Formålsparagrafen til loven har to setninger:

Første setningen sier noe om hva en kommune skal sikre innbyggerne sine:

«Formålet med denne lova er å leggje til rette for ei kommune- og fylkesinndeling som innafor ramma av det nasjonale fellesskap kan sikre eit funksjonsdyktig lokalt folkestyre og ei effektiv lokalforvaltning.»

Lokalvalg har vi. Valgkretsene er fornuftig inndelt. Og høstens valg demonstrerte godt at de mest engasjerte og pågående bydelene får størst representasjon i bystyret. Lokalforvaltningen er god og effektiv. Det vises blant annet ved at Kristiansand er kåret blant landets aller beste kommuner av alle instansene som driver kommunerangeringer.

Andre setningen sier noe om hva som skal til for å endre loven:

«Endringar i kommune- eller fylkesinndelinga bør medverke til å skape formålstenlege einingar som kan gi innbyggjarane og næringslivet tilfredsstillande tenester og forvaltning. Verksemda etter denne lova skal byggje på prinsippet om lokal medverknad og initiativrett til grenseendringar.»

Ifølge formålet er altså intensjonen ved eventuelle endringer å gi innbyggerne og næringslivet bedre tjenester og forvaltning, ikke dårligere. Det står absolutt ingenting i formålet til loven at den kan brukes for å oppfylle et enkeltpartis valgløfte fra Tangvall. Absolutt ikke et eneste ord om reversering, bare fordi noen ønsker 2018 tilbake, uansett hvor feil prosessen måtte ha vært.

Hvis intensjonen i inndelingsloven skal følges, så er det ingen grunn for den foreslåtte lovendringen, og det er ingen grunn for å dele kommunen.

Når det er sagt så står ordet «bør» i formåls-teksten. Det er derfor ikke noe direkte forbud mot å lage en mindre hensiktsmessig kommunestruktur. Men om det er spesielt klokt? Ja det er et helt annet spørsmål.