Undertegnede mener ordfører Skisland også brøt loven da bystyret behandlet saken.

Fædrelandsvennen har endelig satt søkelyset på et vedtak bystyret gjorde i budsjettbehandlingen i desember. Det ble da vedtatt å øke leieprisene for nødboliger fra 3300 til 6480 kroner i måneden. Kommunen har etter sosialtjenesteloven en plikt til å skaffe et botilbud til de som er akutt bostedsløse. Det er ofte rusmisbrukere som bor i nødboliger. Dette er mennesker som mottar oppfølging fra kommunen, og som ikke eier eller får leid egen bolig.

Kommunen har altså en plikt til å tilby dem et bosted. Dette tilbudet innebærer nå en månedlig leieutgift på rundt 6500 kroner fra mennesker som ikke har disse pengene. I tidligere Søgne kommune var det gratis å bo en periode i nødbolig, for å bevise at man kunne mestre å bo, før de fikk tildelt en kommunal bolig. Om de ikke mestret å bo i en kommunal bolig, så ble de boende i nødboligen. Disse nødboligene er bygget som veldig enkel standard uten inventar som kan ødelegges.

Realiteten er at kommunen ikke har tilstrekkelig med botilbud.

Vedtaket bystyret gjorde i desember ble begrunnet med at mennesker bodde for lenge i nødboliger, og ved å sette opp prisen så ville de antakeligvis flytte til en ordinær kommunal rusbolig. På vegne av Folkets Parti fremmet undertegnede et forslag om å få en sak som beskrev konsekvensene av en slik prisøkning, før et eventuelt vedtak ble gjort. Før bystyrets behandling mottok jeg en mail fra kommuneadministrasjonen om at forslaget ville ha økonomiske konsekvenser, og ikke kunne bli fremmet som et enkeltforslag. Det ble fulgt opp med å etterspørre hvordan en utredning ville ha økonomiske konsekvenser. Dette ble aldri besvart.

I bystyret fremmet Folkets Parti forslaget som var innsendt i forkant. Ordfører tok aldri forslaget opp til votering med begrunnelsen om at forslaget innebærer økonomiske konsekvenser. Dette mener jeg er brudd på kommuneloven. Alle forslag skal stemmes over, og forslaget innebar en utsettelse av vedtaket om å øke leien for å få frem flere konsekvenser av et slikt vedtak. Eksempelvis om sosialtjenesten ville fått økte utgifter, om flere mennesker ville satt seg i en gjeldssituasjon eller om økte utgifter ville ført til større bekymringer hos mennesker som fra før av har alt for mange og tunge bekymringer i kroppen. Dette er informasjon bystyret ikke fikk før leien nærmest ble doblet over natten. Det forelå heller ingen uttalelse fra NAV eller rusoppfølgingstjenesten.

Folkets Parti ser det som meget alvorlig når ordfører legger opp til en slik saksbehandling, og som vi mener er i strid med kommuneloven. Loven sier at vedtak skal være tilstrekkelig utredet, og at forslag som fremmes skal tas opp til votering/avstemming. På grunn av dette, må nå rusmisbrukere ta kostnadene.

Vi reagerer samtidig når helseutvalgets leder fra Høyre får det til å fremstå som at rusmisbrukere bevisst vil bo i en rimeligere nødbolig med enkel standard fremfor en kommunal bolig. Realiteten er at kommunen ikke har tilstrekkelig med botilbud å tilby, som de er forpliktet til å gi etter loven. Derfor blir alternativet for mange en sofa hos en kompis, bygård, bakgård eller en parkeringskjeller for å få tak over hodet.

Helseutvalget har samtidig befart et par nødboliger, og beskrev det som et sjokk. I saken i Fevennen uttaler flere i utvalget at de vil følge opp med flere og andre type boliger. Problemet er at de ikke har satt av penger til dette. Noen flere boliger skal bygges de kommende årene, men langt fra så mange som det er behov for. Derfor vil fortsatt mange kun ha en nødbolig som eneste alternativ til utendørs overnatting, eller på ulike sofaer fra dag til dag. Disse menneskene vil nå sette seg i gjeld eller måtte flytte ut av nødboligen fordi de ikke klarer den økte leien. Dette er konsekvenser som ordfører ikke ønsket en utredning på i forkant av vedtaket om økt leie. Vi kan heller ikke se at noen partier eller politikere i helseutvalget har fulgt opp med handling fremfor ord.

Folkets Parti vil lansere en alternativ modell med en differensiert leie, der det starter med at kommunen innvilger nødbolig for en begrenset periode kostnadsfritt. Samtidig skal kommunen følge opp sin plikt med å skaffe alternativ bolig. Dersom bolig ikke er skaffet, eller at det ikke vises til god boevne, skal vedtak om nødbolig kunne forlenges. Samtidig er det viktig med god oppfølging fra rusoppfølgingstjenesten.

Denne saken må på ny opp i bystyret. Folkets Parti oppfordrer ordfører Skisland til å rette opp i eget lovbrudd, og dermed sette saken opp til ny behandling, Da må saken være utredet og da med konsekvenser samt uttalelser fra NAV og rusoppfølgingstjenesten.