Jeg vil understreke at det er ingen rettighet å ligge som post under statsbudsjettet. Budsjettet handler om politiske prioriteringer og denne regjeringen vil naturligvis prioritere annerledes enn den forrige regjeringen. I et stramt budsjett som nå vil slike politiske forskjeller komme tydelig frem.

Regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet er opptatt av å styrke lokalsykehus og kommuner i hele landet for å få et likeverdig tilbud til blant annet døende barn og dere pårørende. Jeg vil også minne om at det faktisk er et lovpålagt ansvar å sørge for god lindrende behandling, da har vi ansvar for å styrke dette.

Allerede i 2020 fikk sykehusene oppdrag å etablere regionale barnepalliative team, og sørge for mer tilrettelagte tilbud for lindrende behandling og omsorg i spesialisthelsetjenesten for de aller sykeste barna og deres familier – samt sørge for tilstrekkelig kompetanse gjennom barnepalliative team. Sykehusene er godt i gang med dette, og statsråden og de regionale helseforetakene har ansvar for å følge opp og gjennomgå status for etableringen av barnepalliative team, samt vurdere ytterligere behov for etablering og styrking av barnepalliative team.

I tillegg er det fra 1. august 2022 innført en lovfestet rett til barnekoordinator som skal gjøre det enklere for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som skal sørge for et velferdstjenestetilbud som er koordinert og helhetlig opp mot bredden av tjenestetilbud. Helsedirektoratet har også, som en del av den nasjonale faglige retningslinjen, utarbeidet en forløpsmodell for barn med behov for et lindrende behandlings- og omsorgstilbud og deres familier. Det er også etablert hjemmesykehus for barn mange steder i landet – tråd med den nasjonale faglige retningslinjen for palliasjon til barn og unge, som anbefaler avansert hjemmesykehus som spesialisthelsetjenestens tilbud til barn over hele landet.

Ifølge Helsedirektoratets evaluering og vurdering av avanserte hjemmesykehus, konkluderes det med at barn som regel har det best hjemme med familien sin, og at brukertilfredsheten ved slike hjemmesykehus er høy. Rapporten peker på at behandling hjemme medvirker til redusert stressnivå, redusert psykisk belastning og økt livskvalitet hos foreldre og barn – og at opphold på sykehus eller annen institusjon bør reduseres til et nødvendig minimum, både av hensyn til barnet, søsken og familien som helhet.

Rapporten viser også at hjemmesykehus har positiv innvirkning på samhandlingen med kommunale tjenester.

Men det er et forbedringspotensial i samhandlingen mellom spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester i det barnepalliative arbeidet. Jeg vil trekke frem at regjeringen gjennom både Nasjonal helse- og samhandlingsplan og helsefellesskapene vil forbedre samhandling mellom tjenestenivåene – herunder sørge for at spesialister samarbeider tettere med kommunale tjenester – og at pasienter i større grad skal kunne møte spesialisthelsetjenesten hjemme, digitalt eller gjennom ambulante og intermediære tjenester.

Når det gjelder hospice i Kristiansand så er det jo kommunen via KNAS som eier bygget, og dersom hospicet ikke tar det i bruk vil kommunen finne en annen bruk for det.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.