Prosjektet er minst tre ønsker på en gang: Ny vei, fylle ut til havn og utvide Mjåvann industriområde.

Stort bedre samfunnsnytte av et og samme prosjekt er det vanskelig å få øye på. Og det er flere fordeler enn disse. Derfor er også dette en av enkeltsakene som samler mest oppslutning i næringslivet.

Først og fremst er veien det som mangler for en god, effektiv stamvei mellom Stavanger og Oslo. Ny vei fra Kristiansand vest og Mandal åpnet i fjor. Veien videre og gjennom Lyngdal vil stå ferdig om få år, før firefelts E39 til Ålgård er klar. Men forbindelsen mellom E39 retning vest og E18 østover for Kristiansand har manglet. Med Ytre ringvei kommer denne.

Gartnerløkka har aldri vært planlagt og tenkt som en slik forbindelse. Dette prosjektet løser andre, viktige problemer for landsdelen. Utbygging av Ytre ringvei vil dirigere mer av trafikken utenom bysenteret og vil derfor kunne bidra til å forbedre bylivet og øke attraktiviteten til Kristiansand.

Roar Vigeland Osmundsen

næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Ytre ringvei slik prosjektet fremsto for noen år siden, var tilnærmet urealistisk på grunn av kostnaden. Etter at Nye veier fikk utført grunnboringer i Otra, ser man at det er mulig å legge denne i tunnel under elva. Det reduserer kostnadene, gjør veien kortere og gjør sitt til at hele traseen i det store og hele ikke ødelegger naturkvaliteter. Redusert reisetid har stor verdi i seg selv.

Kristiansand er, og skal være, en motor for utvikling i fylket og denne regionen. Det er fylkets største by, og bo- og arbeidsmarkedet i regionen og har 55 prosent av innbyggerne i Agder. Det gjør sitt til at området er attraktivt både å etablere seg i og utvikle eksisterende arbeidsplasser.

For å bygge opp under dette har det offentlige i samarbeid med bilistene (gjennom bompenger), investert stort i å bygge ut samferdsel. Verdien av en slik utbygging er vanskelig å beregne på forhånd, men en pekepinn får man ved å se på Kristiansand-Grimstad: Ny E18 her ble betalt ned på langt kortere tid enn man kunne planlegge for. Resultatet av veien var blant annet stor utvikling av næringsområder langs veien.

Det samme potensialet forløses nå vest for Kristiansand, men lokale folkevalgte må se sin besøkelsestid: Mjåvann må få utvikle seg videre ved at Øygårdsvannet fylles ut, samt bruke overskuddsmasser to andre steder for å utvide næringsområdet (i tråd med kommune-administrasjonens forslag). Dette er en gratis utvidelse av et område som har vært i konstant vekst i flere tiår. All samferdsel ligger til rette og områder er innesperret av vei og næringsarealer. Husk også på at Ytre ringvei i tunnel verner mye annen natur som ellers ville blitt bygget ned.

Husk også på at Ytre ringvei i tunnel verner mye annen natur som ellers ville blitt bygget ned.

Ny E39 markerer et naturlig skille mellom næringsområdet Mjåvann og vern av natur. Nye Veier har da også vært en viktig samarbeidspartner for å skilte og åpne opp skogen på denne siden, for alle som vil gå tur her. Natur skal selvsagt vernes, men et sted må også verdiskapingen finne sted. Vår felles velferd vil ikke for all fremtid bli pumpet «usynlig» opp fra havbunnen, langt ute på havet. Verdiskapingen vil være synlig for oss alle. Det må vi vende oss til.

Saksutredningen til kommunen tar også opp om hva som er best bruk av overskuddsmassene, og konkluderer med at utvidelse av Mjåvann industriområde er klart å foretrekke fremfor et deponi (som også er foreslått).

I andre enden av ringveien, i Kongsgårdbukta, vil man fylle ut i havneområdet. Dette er svært viktig for fremtidig havneutvikling og kommer også gratis for kommunen. I tillegg blir E18 koplet rett på havneområdet og styrker havna.

Ytre ringvei er svært etterlengtet. Politikerne må nå sørge for å få vedtatt denne, og samtidig utnytte alle de fordelene som utbyggingen gir ved blant annet å knytte bo- og arbeidsregionen sammen med kortere reisetider, få trafikk ut av byen og få kollektivtrafikken raskere frem.

Torsdag kan areal- og miljøutvalget ta et viktig steg videre for Ytre ringvei.